BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ, Gül YÜCEL, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN
SAĞLIKLI YAŞAM VE GELİŞEN KÜLTÜRÜN BESLENME VE SPORTİF AKTİVİTE İLİŞKİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÇALIŞAN KADINLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Birey ve toplumun sağlıklı olması ve sağlıklı yaşayabilmesi için bazı fiziksel aktivite ile beslenme faaliyetlerini düzenli hale getirmesi gerekir. Aktivite bir alanda düzenli ve belirlenen zaman dilimlerinde disiplinli olarak faaliyet göstermektir. Bu durum bazı bireylerde ve toplumlarda boş zaman olarak değerlendirilirken, bazı toplum ve bireylerde ise sosyal bir yaşam şekli halindedir. Oysaki yapılan birçok bilimsel araştırma sonucuna baktığımızda fiziksel aktivitenin mevcut zaman ve ilerleyen süreç içerisinde birey ile toplum üzerinde önemli sağlık etkileri yarattığını göstermektedir. Biz bu çalışmada özellikle sportif aktivite ve beslenme ilişkisi arasındaki değer faktörlerini belirlemeye çalıştık. Yaptığımız bu çalışmada uygulamalı olarak bir ölçme aleti anket hazırladık. Hazırlanan bu anket daha öncesinde kullanılmadığı için anketin güvenirlik ve geçerliliğini sağlayabilmek adına bir ön test gerçekleştirdik. Ön test çalışmamıza basit rassal yöntem ile seçtiğimiz toplam 128 farklı demografik özelliklere sahip çalışan kadın gönüllük esasına dayalı olarak katılım sağladı. Katılımcılardan elde ettiğimiz anket verilerini SPSS ve Eviews istatistik programı ile analiz ettik. Yapılan analiz sonrasında 128 katılımcıdan elde edilen verilerin geçerlilik ve güvenirliliğini saptayama çalıştık. Elde ettiğimiz cronbach alfa katsayısı olarak 0.872 değerine ulaştık. Bu değer beklediğimiz değerin üzerinde olması nedeniyle asıl araştırmamıza geçtik. Bu çalışmada kullanılan anket ve uygulama için Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden araştırma kurum izni aldık. Asıl araştırmamıza yine basit rassal yöntem ile belirlemeye çalıştığımız toplam 981 çalışan kadın katılım sağladı. Araştırmaya katılım sağlayan katılımcıların demografik özellikleri tamamen birbirinden farklıdır. Araştırmadan elde ettiğimiz verilerin analizinde değişik istatistik analiz yöntemleri kullanarak bulgular ve sonuç kısmına geçtik. Kullanılan analiz ve istatistik yöntemler sonrasında elde ettiğimiz bulguları yorumlayarak değerlendirdik. Elde edilen bulgular sonrasında sonuç olarak çalışan kadınların fiziksel aktivite yönünden yetersiz kaldığı, düzensiz beslenme alışkanlığı nedeni ile katılımcıların büyük çoğunluğunun beklenen beden kitle indeksinin üzerinde ve sağlık sorunun yaşatacak seviyede olduğunu belirledik. Katılımcıların büyük çoğunluğu sporu bir sağlık aktivitesi olarak değil, boş zaman değerlendirme aktivitesi olarak gördüğünü saptadık. Katılımcıların büyük çoğunluğunun yine düzensiz beslenme nedeni ile 45 yaş üzeri katılımcılarda diyabet ve kilo artışının yüksek seviyede olduğu, ortaya çıkan bu sorunlar nedeni ile kronik anlamda sağlık sorunları yaşadığı sonucuna ulaştık. Katılımcıların tamamına yakınında ise çocukluktan gelen beslenme kültürüne bağlı kaldığını, çocukluk ve ergenlik dönem alışkanlığı olan beslenme şeklinin de yetişkin süreç içerisinde çok değişkenlik oluşturmadığı sonucunu saptadık. Genel olarak katılımcıların çocukluk ve ergenlik dönemindeki yeme içme alışkanlığının bir kültür olarak devam ettirildiği, bu nedenle sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinilemediği sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Diyabet, Spor, Aktivite, Kültür, Kadın 


Keywords: