BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hulisi Habib UMAÇ, Murat KOÇYİĞİT
REKREASYON ETKİNLİKLERİNE KATILAN BİREYLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARINI VE SOSYAL BECERİLERİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Rekreasyon etkinlikleri toplumsal ve bireysel açıdan önemli bir role sahiptir. Kişisel rahatlama ve mutluluk gibi psikolojik etkilerinin yanında, ekonomik, kültürel ve toplumsal bir değere sahiptir. Rekreasyon etkinliklerinin psikolojik katkıları arasında eğlenme, dinlenme, rahatlama ve motive olma gibi öğeler yer almaktadır. Bununla birlikte, boş zamanlarını değerlendirmek için kolektif etkinlik yapan bireylerin etkinliklere dâhil olma, etkinliklerden zevk alma, yönlendirme, yol gösterme ve sosyal beceriler gibi kişisel özellikleri gelişim göstermektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, rekreasyon etkinliklerine katılan bireylerin liderlik davranışları ile sosyal becerileri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmektir. Bununla birlikte çalışmanın bir diğer amacı ise rekreasyon etkinliklerine katılan bireylerin liderlik davranışlarına ve sosyal becerilerine yönelik betimleyici bulgulara ulaşmaktır. Bu doğrultuda araştırmanın evrenini, rekreasyon etkinliklerine katılan bireyler oluşturmaktadır. Ancak, araştırma kapsamında rekreasyon etkinliklerine katılan bireylerin tamamına ulaşmak zaman kısıtı, maliyet ve örnekleme ulaşım zorluğundan dolayı, araştırma olasılığa dayalı olmayan örnekleme türlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen tarihler arasında online olarak gerçekleştirilmiştir (n=465). Araştırma bulguları doğrultusunda rekreasyon etkinlikleri ile bireylerin, motivasyon, problem çözme, takdir etme, yardım etme, bireysel saygı, bakış açısı (vizyon), farkındalık, empati, samimi davranış, planlama, ilgi vb. gibi liderlik özelliklerinin gelişim gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, işbirliği, beden dili öğelerini kullanma, iletişim sürecini yönetebilme, interaktif iletişim kurma, ilişkileri yürütebilme kabiliyeti, kişilerarası iletişim, duygu yönetimi vb. gibi de sosyal beceriler özelliklerinin de gelişim gösterdiği belirlenmiştir. Öte yandan, rekreasyon etkinliklerine katılan bireylerin liderlik davranışları ile sosyal becerileri arasında orta kuvvette ve anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (r=0,641; p<0,001).

Anahtar Kelimeler: Liderlik Davranışları, Sosyal Beceriler, Rekreasyon, Rekreasyon Etkinlikleri 


Keywords: