BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Harun AYAR, Suat KARAKÜÇÜK, Tebessüm AYYILDIZ DURHAN
REKREASYON DENEYİM TERCİHİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Rekreasyon Deneyim Tercihi Ölçeği (RDTÖ), insanların açık alan rekreatif etkinlikleri tercih etme nedenlerini ölçmek amacıyla Manfredo ve ark. (1996) tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Rekreasyon Deneyim Tercihi Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliğini incelemektir. Rekreasyon Deneyim Tercihi Ölçeğinin Türkçe versiyonunu oluşturmak üzere Manfredo ve ark (1996)’dan izin alınmış ve ölçek Türkçeye uzmanlar tarafından çeviri yapılmıştır. İstanbul İli Beylikdüzü ilçesinde yer alan Yaşam Vadisi parkında boş zamanlarını değerlendiren 490 bireye (198 kadın, 292 erkek) gönüllük çerçevesinde Rekreasyon Deneyim Tercihi ölçeği uygulanmıştır. Rekreasyon Deneyim Tercihi Ölçeğinin faktör analizi ile gruplandırılmasının yapılması gerekliliğini belirlemek amacıyla Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) and Bartlett's testleri yapılmıştır. Barlett Küresellik Testi anlamlı (p<,001) ve KMO testi sonucu 0,78 bulunmuştur. Böylece faktör analizi uygulamak oldukça gerekli görülmektedir. Bu kapsamda açımlayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. Faktör analizi sonucunda öz değeri 1’den büyük beş boyut ortaya çıkmış, bunlar ise “fiziksel“, “sakinlik“, “doğa“, “yalnızlık”, “arkadaş ile zaman geçirme” oldukları adlandırılmıştır. Bu beş faktörün varyansı açıklama yüzdesi 70,820 olarak hesaplanmıştır. Rekreasyon Deneyim Tercihi Ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı “.82”’dir. RDTÖ’nin DFA sonucunda ise Chi-Square değeri= x2=4,77, df=149, RMSEA=0.088, NFI = 0.91, NNFI = 0.90, CFI = 0.93 olarak bulunmuştur. Sonuç: Analizler, RDTÖ’nin park rekreasyonu tercihinde bulunan bireylere yönelik yeterli düzeyde geçerlilik ve güvenilirlik değerlerine sahip olduğu görüşmüştür.

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Motivasyon, Ölçek, Geçerlilik ve Güvenirlik 


Keywords: