BİLDİRİ DETAY

Yasin TOPRAK, Ahmet GÜVEN
PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN MANEVİYATA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada psikolojik danışmanların maneviyata ilişkin görüşleri araştırılmak istenmiştir. Nitel araştırma modelinin kullanıldığı araştırmada uygun örneklem yöntemi ile internet üzerinden 23 kadın, 30 erkek olmak üzere 53 danışmana ulaşılmıştır. Kullanılan anket formu, araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Anket, nitel araştırma dersini alan bir PDR anabilim dalı öğrencisi ve PDR anabilim dalında görev yapan üç öğretim üyesi tarafından incelenmiş; önerilere göre düzenlemeler yapılmıştır. Sorulara danışmanların verdiği cevaplar içerik analizi yöntemi ile tespit edilmiştir. Bulgulara göre psikolojik danışmanlar maneviyatı, varoluşşsal (n=13), bilişsel (n=10), yaşantısal (n=8), dindarlık (n=6), ihtiyaç (n=6) ve kutsal (n=4) gibi içeriklerle tanımlanmaktadır. Ayrıca maneviyatın din (n=20), kişiler arası ilişkilere yönelik değerler (sevgi, saygı, hoşgörü) (10), huzur (n=9), kutsal (n=8), ahlak (n=8), inanç (n=8), değer (n=5) ve ruh (n=5) gibi kavramlarla ilişkili olabileceği belirtilmektedir. Psikolojik danışmanlar maneviyatın iyi oluşu etkileyebileceğini (n=46) öne sürmektedir. Ayrıca maneviyatın yaşamın zorluklarına karşılık verme (n=9), iyiliğe yönlendirme (n=8), huzuru artırma (n=7), kişiler arası ilişkilere katkıda bulunma (n=7), yaşamın amacı (n=4) ve anlamını (n=3) artırma ile iyi oluşu artırabileceği öne sürülmektedir. Psikolojik danışmanların büyük çoğunluğu (n=45) maneviyatın danışma ortamında kullanılabileceğini belirtmektedir. Danışma ortamında maneviyatın vaaroluşsal sorunlarla (n=15), depresyon (n=6), kişiler arası ilişkiler (n=5), umutsuzluk (n=5), intihar (n=4), yas (n=4), tükenmişlik (n=4), davranış problemleri (n=4), amaç (n=3), aile (n=3) ve inanç (n=3) ile ilişkili problemlerde kullanılabileceği öne sürülmektedir. Bu bulgulara rağmen katılımcıların çoğunluğu (n=48) danışma ortamında maneviyatın kullanımına yönelik bir eğitim almadıklarını belirtmektedir. Bulgular, literatür ışığında değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Psikolojik danışmanlık, maneviyat, maneviyat içerikleri 


Keywords: