BİLDİRİ DETAY

Mehmet ORPAK
PLATON’UN OLUMSUZ DEMOKRASİ YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
 
Günümüz dünyasında kabul gören yönetim biçimlerinin en yaygını olan demokrasi, aynı zamanda -belki de bu yaygın kabul görme dolayısıyla- en tartışmalı da olanıdır. Demokrasi üzerine gerçekleştirilen tartışmalar bilim ve felsefedeki ilerlemenin getirisi olarak yeni çözümlemeler ve bakış açıları bağlamında çeşitlenmekte olduğu halde, özellikle Platon ve Aristoteles olmak üzere Antik Yunan düşünürlerinin görüşlerindeki demokrasi anlayışları hala söz konusu tartışmaların merkezinde hatırı sayılır derecede rol almaktadırlar. Çünkü onu ilk deneyimleyenler, gözlemleyenler ve yorumlayanlar olarak söz konusu düşünürlerin kuramlarında tanımladıkları demokrasi anlayışlarının özünü kavrama maksadıyla gösterilen her çaba, demokrasiyi hakkıyla anlamlandırabilmek yolunda bizlere hala önemli faydalar vaat etmektedir. Buradan hareketle, bu çalışma Platon’un Devlet adlı eserindeki demokrasi yaklaşımı üzerine bir değerlendirme denemesi olacaktır. Bu bağlamda, önce ‘’Giriş ve Kuramsal Çerçeve’’ kısmında Platon’un ‘’doğru’’ ve ‘’eğri’’ yahut ‘’adil’’ ve ‘’adil olmayan’’ üzerine yazdığı bir diyalogda yönetim biçimleri konusuna nasıl geldiğine değinilecek ve bu kısımdan sonra sırasıyla çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi ifade edilecektir. Yukarıda sayılan kısımların ardından ise, Devlet’te kurgulanan ideal yönetimin bozulması süreci ve bu sürecin bir aşaması olması dolayısıyla ‘’doğal’’ olarak olumsuz anlam taşıyan ‘’demokrasi’’ kavramı bazı çağdaş düşünürlerin eleştirileri ışığında değerlendirilecek; yapılan değerlendirmenin ürünü olan çıkarımlar çalışmanın bulgularını meydana getirecektir. Son olarak çalışmanın ‘’Sonuç’’ kısmında, elde edilen bulgulardan hareketle birtakım önermelerde bulunulacak ve çalışma bu şekilde tamamlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Platon, Devlet, Demokrasi, Özgürlük, Çoğulculuk, Parrhesia 


Keywords: