BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif ÖZDEMİR YARIŞ, Sevda MUTLU
PİERRE BOURDİEU' NUN HABİTUS KURAMI BAĞLAMINDA KIRSALDA Kİ GENÇ YOKSULLARIN GELECEK BEKLENTİLERİ
 
Habitus kavramı Pierre Bourdieu’nun sosyolojisinde önemli yer tutmaktadır. Habitus kavramını Pierre Burdieu'dan önce birçok düşünür tarafından kullanmıştır. Habitus kavramını ilk kullanan kişi Aristoteles'tir. “Habitus” kavramını Pierre Bourdieu’nun tanımından hareketle açıklayacak olursak; Kişinin ilk toplumsallaştığı kurum, aile kurumudur. Aile kurumu kişinin toplumsallaşıp, alışkanlıklar edinmesi gibi geleceğini etkileyen önemli konularda belirleyici rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı; Pierre Bourdieu’nun habitus kuramı bağlamında kırsalda yaşayan genç yoksulların geleceğe karşı bakış açılarında, planlarında, gelecekten beklentileri noktasında ailenin belirleyiciliğini saptamaktır. Metod; 30 öğrencinin katıldığı mülakat çalışması ile yapılan araştırmada konuya ilişkin açık uçlu sorular sorulmuştur. Açık uçlu sorular sorulmasının nedeni kırsalda genç yoksulluğunun ardında yatan nedenleri Pierre Bourdieu’nun habitus kuramı bağlamında derinlemesine araştırıp, genç yoksulların geleceğe bakış açılarını konuyu aydınlatacak şekilde veriler elde etme düşüncesinden kaynaklıdır. Yapılan Görüşmeler ses kayıtları alınarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların ses kayıtlarının transkripsiyonu Word programında yapılmıştır. Yapılan Word temelli transkripsiyonlar, analiz aşamasında belgeler haline getirilerek, MAXQDA 2020 Nitel Analiz Programına yüklenmiştir. MAXQDA 2020 Nitel Analiz Programına veriler yüklendikten sonra belgelere kodlar atanıp, kodlamalara uygun olarak alt hiyerarşik kodlar atanarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçları şu şekildedir; araştırma sonuçlarına bakıldığı zaman kırsalda yaşayan genç yoksulların geleceğe karşı bakış açılarını, planlarını etkileyen en önemli faktör aileleridir. Sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarının gelecek noktasında maddiyat temelli olarak olumsuz baktıkları, meslek edinme noktasında ailenin kaderini yaşamak istemedikleri saptanmıştır. Bu noktada toplumsallaşmanın ilk basamağı olan ailelere eğitim verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. ORCID NO: 0000-0002-4296-0507

Anahtar Kelimeler: Habitus, Yoksulluk, Aile, Gençlik, Kır 


Keywords: