BİLDİRİ DETAY

Feride TEKNECİ, Mehmet Akif ZİYAGİL
LİSELİ ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM DÜZEYİ İLE BESLENME VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Bu çalışma, liseli kadın ve erkek öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve yaşam kalitesinde cinsiyet ve fiziksel aktiviteye katılım düzeyine bağlı farklılaşma olup olmadığını araştırmaktır.Çorum il merkezinde ortalama yaşları 16,11 ve 16,02 yıl olan 647 kadın ve 208 olmak üzere toplam 855 lise öğrencisi çalışmamıza katılmıştır. Katılımcılara sırasıyla; Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği kısa formu Türkçe versiyonu anketi, Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları Anketi (EDDBA) ile Üç Faktörlü Beslenme (ÜBA) anketleri uygulanmıştır. Verilerin normal dağılım göstermemesi sebebiyle, grupların karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi ve grup içi değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Spearman sıralı korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Çalışmamızın sonuçları kadınların erkeklerden daha küçük fiziksel yapıya fakat daha büyük beden kütle indeksine sahip olduğunu göstermektedir. Fiziksel aktivite bakımından kadınlardan daha aktif olan erkek öğrencilerin yaşam kalitesi psikolojik ve sosyal ile beslenme alışkanlığı kontrolsüz yeme, duygusal yeme ve bilinçli kısıtlama alt boyutlarında daha büyük anlamlı ortalama değerlere sahip olduğu görülmüştür. Fiziksel aktivite yapan kadın öğrencilerin daha uzun boylu ve beslenme alışkanlığı bilinçli kısıtlıma puanı bakımından daha küçük ortalamaya sahiptir. Diğer yanda, fiziksel aktivite yapan erkek öğrencilerin daha küçük yaşta olduğu ve yaşam kalitesi genel sağlık ve psikolojik alt boyutlarında daha küçük puana sahip olduğu görülmektedir.Sonuç olarak fiziksel aktivite, yaşam kalitesi ve beslenme alışkanlıkları cinsiyete bağlı değişmektedir. Fiziksel aktiviteye bağlı erkeklerin yaşam kalitesi ve beslenme alışkanlıkları kadınlardan olumlu yönde daha çok değişmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Yaşam Kalitesi, Beslenme, Liseli Öğrenciler.



 


Keywords: