BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Davut KARAMAN, Şeyda YILDIRIM
KURUM BAKIM MODELLERİNDEN ÇOCUK EVLERİ VE ÇOCUK EVLERİ SİTELERİNDE KORUMA ALTINDA OLAN ÇOCUKLARIN BENLİK KAVRAMI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmayla korunma gereksinimi olan çocuklara yönelik hizmet veren kurum bakım modellerinden çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerinde koruma altında olan 9-15 yaş grubu çocuklarda benlik kavramı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlamıştır. Çocuk refahı alanında ülkemizde kurum temelli bakım hizmet modellerinden çocuk evleri ve çocuk evleri siteleri sosyal izolasyon anlamında farklı içeriklere sahiptir. Çocuk evlerinin sosyal yaşamın içinde olması çocuk evleri sitelerinin ise kışla tipi kurum bakımına yakın sosyal izolasyon içeren özellikleri olması nedeniyle bu iki model birbirinden ayrışmaktadır. Bu araştırma genel tarama modelinin bir türü olan betimleyici ilişkisel tarama modeli ile tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni Doğu Karadeniz illerinde ASHB İl Müdürlüklerine bağlı Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitelerinde koruma altında olan 9-15 yaş arası çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Çocuk Tanıtım Bilgi Formu” ve “Piers-Harris Çocuklar İçin Benlik Kavramı Ölçeği” kullanılmıştır.. Veriler Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testlerinden faydalanarak analiz edilmiştir. Uygulanan testlerde p<0.05 düzeyi anlamlı kabul edilmiştir. Çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerinde koruma altında olan çocuklar için çeşitli değişkenlerle benlik kavramı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. PHÖK ölçeğinin alt boyutlarıyla değerlendirme yapıldığında fiziksel uyum ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve koruma altında olan erkek çocukların, koruma altında olan kız çocuklarına göre fiziksel görünümlerinden daha memnun oldukları söylenebilir. Kurgulanmış kurum temelli bakım hizmet modellerinin çocukların doğal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı ve bu yapı içinde doğallığını kaybetmiş ilişkilerin çocukların benlik kavramına olumlu katkı sağlayamayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Korunma İhtiyacı Olan Çocuk, Bakım Modelleri, Kurum Bakımı, Ev Tipi Bakım Modelleri, Benlik Kavramı 


Keywords: