BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Havva ARABACI
KIRSAL ALANDAKİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ
 
Kalkınma sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik anlamda bir modernleşme surecidir. Ekonomik kalkınma; gelir düzeyindeki artış, eğitim ve sağlık göstergelerindeki iyileşme, verimlilik artışı ve teknolojik gelişme gibi çeşitli faktörleri kapsamaktadır. Bu faktörlerden her biri ekonomik kalkınmayı farklı şekilde etkilemektedir. Girişimci, riski göze alarak kar amacı ile bir işi ve işletmeyi organize eden ve yöneten kişidir fakat büyük riskler almamak gerekmektedir. Girişimci; bir ihtiyacı gidermeye yönelik olarak, tüm üretim faktörlerini bir araya getirerek, üreten, yönlendiren ve yöneten kişi olmakla birlikte girişimcilik teşebbüsünde her aşamada yer alır. Girişimcilik işsizliği azaltmakta, insanların ve kaynakların verimliliğini artırmakta ve toplumun gelirini çoğaltmaktadır. Son yıllarda kadın girişimciliği, bir ülkenin gelişmesine olumlu açıdan katkı sağlayan yapısıyla üzerinde önemle durulan konular arasında yer almaktadır. Kadın girişimciler, bir ticari kurumu hayata geçiren, organize eden ve işleten kadın olarak tanımlanabilir. Kadın girişimciler, çoğunlukla kendi ayakları üzerinde bağımsız bir biçimde durabilmek için iş ortamına atılmaya karar veren kişilerden oluşurlar. Kadınların ekonomik girişimlerinin desteklemesi, ekonomik anlamda kendini göstermemiş olan kadının ekonomiye kazandırılmasını sağlamaktadır. Türkiye’de kırsal alanda kadın girişimciliği daha çok kalkınma çalışmaları içinde yer alan ve kadını bireysel olarak geliştirmeyi hedefleyen uygulamalar olarak görülmektedir. Kırsal kesimdeki kayıt dışı küçük çabalar, mikro düzey girişimcilik olarak nitelendirilmemektedir. Kadınların gelir elde edeceği girişimciliğin teşvikinde ve kadın girişimciliğinin gelişmesinde, mikro krediler önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye’de kırsal alandaki kadın girişimciliğinin bölgesel kalkınmaya etkisi açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Ekonomik Kalkınma 


Keywords: