BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet AKIN, Betül SOYSAL BOZDOĞAN, Rukiye YAVUZTÜRK
KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞI KAPSAMINDA ÇOCUK TV KANALI ALGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Araştırma 147’si kadın 52’si erkek olan 199 kişi üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle kamu hizmeti yayıncılığı kapsamında çocuk tv kanalı algısı alanıyla ilgili araştırmalar ve bu konuya yakın ölçme araçları incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda 12 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuş ve bu maddeler gramer, anlaşılabilirlik ve çocuk yetiştirme sorumluluğunu ölçüp ölçmediği noktalarında incelenerek sonuçta 12 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Kamu Hizmeti Yayıncılığı Kapsamında Çocuk TV Kanalı Algısı Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Kamu Hizmeti Yayıncılığı Kapsamında Çocuk TV Kanalı Algısı Ölçeği’nin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır Kamu Hizmeti Yayıncılığı Kapsamında Çocuk TV Kanalı Algısı Ölçeği’nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır. Kamu Hizmeti Yayıncılığı Kapsamında Çocuk TV Kanalı Algısı Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %51,70’ini açıklayan, öz-değeri 5,69 olan tek boyutlu ve 11 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .88 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .58 ile .85 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .90 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .50 ile .78 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Kamu Hizmeti Yayıncılığı Kapsamında Çocuk TV Kanalı Algısı Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Hizmeti Yayıncılığı Kapsamında Çocuk TV Kanalı Algısı, Geçerlik, GüvenirlikKAMU HİZMETİ YAYINCILIĞI KAPSAMINDA ÇOCUK TV KANALI ALGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 


Keywords: