BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yağmur IŞILDAK, Günce DEMİR
GÖÇ OLGUSUNA FARKLI BİR BAKIŞ: KESKİN ‘DEKİ GÖÇ HAREKETLİLİĞİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı; Kırıkkale iline bağlı, Keskin ilçesinde meydana gelen göç olgusunu farklı bakış açılarında incelemeyi, toplumsal yapıda yaşanan bu süreci sosyolojik açıdan değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmamız, göç olgusu kavram ve kuramları ile genel açıdan değerlendirilerek ve farklı bakış açıları sunularak, Keskin ilçesindeki göç hareketliliğinin neden olduğu toplumsal değişimi incelemek amacıyla yapılmaktadır. Gereç-Yöntem: Çalışmada kavramsal ve kuramsal arka plan olarak göç olgusu üzerine literatür taraması yapılacak olup, nitel araştırma yöntemi kullanılarak yorumlayıcı bir yaklaşım ile çalışma sonlandırılacaktır. Önem: Bu çalışma da Kırıkkale iline bağlı, Keskin ilçesinde meydana gelen göç olgusunu farklı bakış açılarında değerlendirerek, toplumsal yapıda yaşanan bu süreci sosyolojik açıdan değerlendirmeyi konu edinmektedir. Bu nedenle her bir alanı farklı boyutlarıyla etkileyen göç olgusunu incelemek önem arz etmektedir. Tarihi zaman içinde göç olgusunun nedenleri ve yapısı da zaman içerisinde değişimlere uğramıştır. Bireylerin ve toplumların yapısal özelliklerinden dolayı göç olgusu, göç süreci ve göçün neden olduğu sorunlar her ne kadar farklılık gösterse de yani değişse de göç, tüm toplumları ilgilendiren ve toplumların karşılaşmak zorunda olduğu önemli sosyal problemlerden biridir. Bu nedenle insanlık tarihinde her zaman devam eden göç olgusunun etkilerini araştırmak gerekmektedir. Sonuç: Çalışmada öncelikle kavramsal arka plan olarak göç ve göç hareketliliği tanımlanmıştır. Daha sonra farklı bakış açılarında göç olgusu açıklanarak, Keskin ilçesindeki yansımaları sosyolojik açıdan analiz edilmiştir. Sonuç olarak Keskin ilçesinde meydana gelen toplumsal değişmeler analiz edilmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapmış olduğu Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0000- 0001- 9108-728)

Anahtar Kelimeler: Göç, Göç Hareketliliği, Keskin, Toplumsal Değişme 


Keywords: