BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emre ÇALIŞKAN
GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCI UYRUKLU İLKOKUL ÖĞRENCİ VE VELİLERİNİN TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR, BAŞ ETME STRATEJİLERİ: BEKLENTİ VE ÖNERİLER
 
Yabancı ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çocuklar için örgün eğitim sisteminin (okul öncesinden ortaöğretim sonuna) erişilebilirliği artmak amacıyla desteklenen eğitim kurumlarındaki öğrenciler için güvenli, destekleyici ve kaliteli bir öğrenme ortamı oluşturulup sürdürülmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu kapsamda geçici koruma altındaki yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenme sürecinde karşılaştıkları zorluklar, baş etme stratejileri, beklenti ve önerilerini ortaya koymak amacıyla Antalya İlinde tamamı Suriye uyruklu olmak üzere 17 yabancı uyruklu depremzede öğrenci ve veli ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden bir durum çalışması olup çalışma grubu kolay ulaşılır durum örneklemesi ile belirlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ve nitel araştırma yöntemleri ile gerçekleşen araştırmada bir takım sonuçlara ulaşılmış, ayrıca veriler betimsel ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Süreç içerisinde karşılaşılan bir takım zorluklar ve bunlara ilişkin baş etme stratejileri ve katılımcıların Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmedeki beklenti ve önerilerine kendi görüş ve yorumlarıyla doğrudan alıntılarla örnekler verilmiştir. Buna göre dâhil olan öğrencilerin öncelikle fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının desteklendiği, Türkçe dil becerilerini ölçmek amacıyla Bakanlıkça hazırlanan ölçme araçları aracılığı ile seviye belirleme sınavlarının yapıldığı, öğrencilerin Türkçe öğrenmeye istekli ve hazır olduğu sürece ilişkin istendik davranışlara dönük eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği gözlenmiştir. Katılımcılar karşılaşılan zorlukların çoğunlukla ilgili kurumlar ve rehber öğretmenlerce çözüldüğünü, yardım alma kaynakları konusunda bir sorun yaşamadıklarını, bu tür projelerin sürekliliğinin devamını beklediklerini ifade etmişlerdir. ORCID NO: 0000-0002-6665-7510

Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Çocuklar, Türkçe Öğrenimi, Deneyimler. 


Keywords: