BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Barış Utku ÖZDEMİR, A. Serdar YÜCEL
FIRAT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SPOR TURİZMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
 
Bu araştırma Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hayatımızda giderek popüler hale gelen spor turizmine yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma betimsel tarama modeli niteliğindedir. Spor Bilimleri eğitimi gören öğrencilerin spor turizmine yönelik tutumlarını incelemek amacıyla Kardaş ve Sadık (2018) tarafından geliştirilen Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği (STYTÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; Elazığ İli Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise basit tesadüfi örneklem seçimi kullanılarak seçilen 1091 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma iki bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde spor turizmiyle ilgili literatür taraması yapılmış. İkinci bölümde ise tutum ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, one-wayAnova, independent t-testi kullanılmıştır. Yapılan istatistiklerin anlamlılık düzeyi p<.05 olarak kabul edilmiştir. Yapılan bu araştırmanın sonucuna göre Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin spor turizmine yönelik tutumlarının olumlu düzeyde olduğu tespit edilmiştir (p<.05). İş olanağı ve ekonomik katkı boyutlarında 21-24 yaş aralığındaki öğrencilerin diğer yaş aralığındaki öğrencilere göre tutumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<.05). Çalışma sonucunda öğrencilerin spor turizmine yönelik tutumlarının olumlu düzeyde olduğu ve ölçeğe ilişkin alt boyutlara göre yaş, sınıf ve bölüm değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu araştırmanın spor eğitimi alan üniversite öğrencilerinin spor turizmine yönelik tutumlarının belirlenmesi ve konunun sektörel alanda değerlendirilmesi bakımından bir kazanım sağlayacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Turizm, Fırat Üniversitesi, Spor Turizmi Tutum Ölçeği 


Keywords: