BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübra Fadime PARÇAL, Ayşegül YETKİN TEKİN
ERGENLERİN SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ İLE ÖZGÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Ergenlik dönemi, bireyin kimlik algısının şekillenmesinde önemli bir gelişim basamağıdır. Bu araştırmanın amacı; ergenlerin sosyal anksiyete düzeyleri ile özgüven algıları arasında ilişkiyi incelemektir. Kesitsel ve ilişki arayıcı nitelikteki bu çalışmanın evrenini İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki bir ortaöğretim kurumunda eğitim ve öğretimine devam eden, 11-14 yaş arası 431 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise, evreni belli örneklem hesabına göre (%95 güven aralığı ve %5 hata payı baz alınarak) 256 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Her bir katılımcı ile katılımcı velisi araştırma hakkında bilgilendirilmiş ve bilgilendirilmiş onam formunu imzalamıştır. Her bir katılımcı bir sosyodemografik veri formu ile beraber Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeği (ESKÖ) ve Özgüven Ölçeği'ni doldurmuştur. Araştırma verilerinin istatistiksel analizinde SPSS 21.0 paket programı kullanılarak verilerin aritmetik ortalama, standart sapma, sayı ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Sürekli değişkenler normal dağılıma uygunluk göstermediği için verilerin analizinde non parametrik testler kullanılmıştır. Sürekli değişkenler arasındaki ilişki Spearman Korelasyon Testi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, kızların dış özgüven alt ölçek puanlarının sıra ortalamaları erkeklere göre daha yüksek saptanmıştır. Cinsiyetler arasında ESKÖ alt ölçek ve toplam ölçek puanları açısından farklılık saptanmamıştır. Katılımcıların ESKÖ ve Özgüven Ölçeği toplam puanları arasında negatif yönde orta güç düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, ergenlerde yüksek sosyal kaygı düzeylerinin düşük özgüven algısı ile ilişkili olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: sosyal anksiyete, özgüven, ergen 


Keywords: