BİLDİRİ DETAY

Azelya Melis BÖKE, Müşerref DALKILIÇ, Nezihe ŞENTÜRK
DAPHNİANIN KSİLOFON DUYARLIĞI ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİNDE MULTİDİSİPLİNER ATÖLYE FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖRNEĞİ
 
Özel yetenekli bireyler bilgiyi akranlarına göre daha hızlı öğrenen bireylerdir (Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi, 2016). Özel yetenekli bireylerin eğitiminde onların öğrenme hızlarına göre farklılaştırılmış-zenginleştirilmiş öğretim ortamlarına ihtiyaç duyulmaktadır (Rogers, 2007). Dolayısıyla bu araştırmada özel yetenekli bireylerin öğretim ortamlarının onların öğrenme hızlarına göre farklılaştırılması-zenginleştirilmesinde multidisipliner bir atölye faaliyeti olarak daphnianın ksilofon duyarlığı çalışılmıştır. Araştırma 2018-2019 öğretim yılında Ankara ilinde özel yetenekli bireylerle öğretim yapan bir kurumda 12 özel yetenekli öğrenci ile üç akran koçu rehberliğinde nitel araştırma temelinde yürütülmüştür. Öğrenciler kurumda ‘bireysel yetenekleri fark ettirme programına’ devam etmektedirler. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğrencilere verilen daphnianın mikroskobik görüntüsünün çizimini ve açıklamasını yaptıran çalışma yaprağı, suda daphnianın kalp atış sayısı argümesi çalışma yaprağı, sirkede daphnianın kalp atış sayısı argümesi çalışma yaprağı, suda daphnianın alto ksilofon duyarlığı argümesi çalışma yaprağı ve öğrencilerin süreç değerlendiren çalışma yaprakları kullanılmıştır. Veri toplama araçlarının kapsam geçerliği alan eğitimi uzmanı tarafından kontrol edilmiştir. Veri toplama sürecinde daphnianın mikroskobik görüntüsünün çizimi (görsel sanatlar), suda daphnianın kalp atış sayısı argümesi (bilim felsefesi-biyoloji), sirkede daphnianın kalp atış sayısı argümesi (bilim felsefesi-biyoloji-kimya), suda daphnianın alto ksilofon duyarlığı argümesi (bilim felsefesi-biyoloji-müzik) ve öğrencilerin süreç değerlendirmesi yapılmıştır. Argümantasyon sürecinde Walton argüman modeli (2006) (sonuç-dayanak-dayanak-dayanak) kullanılmıştır. Veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrenciler daphnianın mikroskobik görüntüsünü çizebilmişler (f:6), daphnianın sudaki kalp atış sayısını argüme edebilmişler (SDDD f:6), sirkedeki kalp atış sayısını argüme edebilmişler (SDDD f:10) ve suda alto ksilofon duyarlığını argüme edebilmişlerdir (f:5). Ayrıca öğrenci gözünden süreç değerlendirmesi böyle multidisipliner bir sürecin mikroskop kullanımı-ksilefon-daphnia-matematiksel işlemler kavramlarına dair uygulama yaptırıyor olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Özel yetenekli bireylerin eğitimi, Biyoloji-kimya-müzik-görsel sanatlar-matematik eğitimi, Bilim felsefesi 


Keywords: