BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zehra ÇAKIR, Mehmet Metin ARSLAN
COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ SINIF YÖNETİMİ SÜREÇLERİ: ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 
Eğitimin etkili ve amaca uygun hizmet etmesi sistemli olması ile sağlanabilir. Etkili bir eğitim için ise etkili sınıf yönetimi ile mümkündür. Kaliteli bir eğitim öğretim etkili sınıf yönetimiyle sağlanabilmektedir. Bu kaliteyi yükseltmek öğretmenlerin sınıf içi yönetimdeki ustalık ve etkililiğini gerekli kılmaktadır. Etkili bir sınıf eğitimi alan öğrencilerin kalitesinin başladıkları güne kıyasla daha yüksek olması beklenmektedir Sınıf yönetimi boyutlarında yaşanan aksaklık eğitimin kalitesini de etkileyecektir.Sınıf yönetimi, fiziksel ortamın düzenlenmesi, kural ve prosedürlerin olusturulması, ögretimin planlanmasi, kişiler arasi ilişkiler ve disiplin gibi boyutlardan oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Covid-19’un sanal sınıflarda yürütülen çevrimiçi eğitimlerdeki sınıf yönetimi süreçlerine etkisinin ortaokul öğretmenlerden alınan görüşler bağlamında değerlendirilmesidir. Araştırmanın veri kaynağını Kırıkkale ilinde sosyal bilgiler branşında görev yapan öğretmenlerin görüşleri ve konuyla ilgili alan yazında yer alan akademik kaynaklar oluşturmaktadır. Doküman analizinde kullanılacak ilgili kaynaklar betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiş ve verilere ulaşılmıştır.Veriler incelendiğinde çevrim içi eğitimde sınıf yönetimi boyutlarından disiplin boyutunun olumsuz etkilendiği, alt yapı ve donanım sorunun diğer sorunların kaynağını oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uygulamadan kaynaklı sorunlarda sürece hazırlıksız ve eğitimsiz başlanması olduğu gözlenmiştir. Kullanılan uygulamaları öğretmenlerin ve öğrencilerin sürecin başında kullanımda yaşadığı sorunlar zaman içinde azaldığı gözlenmiştir. Çevrimiçi eğitimlerde kullanılacak uygulamaların kısıtlı olduğu EBA nın içeriklerinin genel olarak yetersiz olduğu gözlenmiş süreç temelli bir değerlendirme yaklaşımı benimsendiği sonucuna ulaşılmıştır. (Bu çalışma Zehra ÇAKIR’ın “Covid-19 Pandemi Dönemindeki Sınıf Yönetim Süreçlereri: Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi” başlıklı tamamlanmamış yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Zehra ÇAKIR ORCID NO: 0000-0002-7029-8696)

Anahtar Kelimeler: Sınıf Yönetimi, Çevrimiçi Eğitim, Uzaktan Eğitim, Covid-19 


Keywords: