BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Taner ARTAN, Aylin ARICI, Umut SOLMAZ, Hatice Selin IRMAK
COVİD-19 ANKSİYETESİ İLE YAŞLI AYRIMCILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisinde bireylerin yaşamış olduğu Covid-19 anksiyetesi ile yaşlılara yönelik negatif ayrımcılık tutumları arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığını saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın verileri 18 yaş ve üzerindeki bireyler ile internet tabanlı veri toplama tekniği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’de yaşayan 18 yaş ve üzerindeki 1022 yetişkin birey oluşturmaktadır. Araştırmada, katılımcıları tanıtıcı bilgileri sorgulayan “Kişisel Bilgi Formu”, “Covid-19 Anksiyetesi Ölçeği” ve “Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaşları, eğitim durumları ve Covid-19 Anksiyetesi Ölçeği puanları ile yaşlı ayrımcılığı puanları arasında kurulan model istatistiksel olarak anlamlıdır (F=4,62; p=.001, R2=,035). Kurulan model içerisinde katılımcıların yaşları, eğitim durumları ve Covid-19 anksiyetesi puanları yaşlı ayrımcılığı puanlarını istatistiksel olarak etkileyen birer faktör olarak bulunmuştur. Katılımcıların yaşlarında ve 1 birimlik artış, yaşlı ayrımcılığı puanlarını 0,076 puan azalmaktadır (β: -,076; p=,003). Katılımcıların yaşları arttıkça yaşlı ayrımcılığı tutumları olumlu yönde değişmektedir. Benzer şekilde katılımcıların eğitim durumlarına göre yaşlı ayrımcılığı puanları değerlendirildiğinde, eğitim durumu sadece okur-yazar olan bireyler ile kıyaslandığında eğitim düzeyi daha yüksek olan bireylerin yaşlı ayrımcılığı puanları 0,792 puan daha az bulunmuştur (β: -,792; p=,004). Katılımcıların eğitim seviyeleri arttıkça yaşlı ayrımcılığı tutumları olumlu yönde değişmektedir. Katılımcıların Covid-19 Anksiyetesi Ölçeği puanlarındaki 1 birimlik artış, yaşlı ayrımcılığı puanlarını 0,143 puan artırmaktadır (β: ,143; p=,011). Katılımcıların Covid-19 anksiyetesi arttıkça yaşlı ayrımcılığı tutumları olumsuz yönde değişmektedir. Sonuç: Araştırma verilerine göre Covid-19 pandemisinden kaynaklı olarak bireylerin yaşadığı anksiyetenin negatif yaşlı ayrımcılığı tutumlarını etkilediği ve bu durumun yaşlılara karşı olumsuz davranış kalıpları geliştirmeyi artırdığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Anksiyete, Yaşlı Ayrımcılığı, Yaşlılarla Sosyal Hizmet. 


Keywords: