BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cansu TÜRKSEVER, Hüsnünur ARSLANTÜRK
AİLELERLE SOSYAL HİZMET ALANINDA GÜÇLENDİRME PERSPEKTİFİNDEN AİLE YILMAZLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Aile ilkel toplumlardan günümüze kadar varlığını devam ettiren ve toplumsal yapı içerisindeki önemini her zaman koruyan temel toplumsal bir birimdir. Aile sisteminin biyolojik, psikolojik, ekonomik, hukuki ve politik boyutları bulunan çeşitli işlevleri tanımlanmaktadır. Bu işlevlerin yerine getirilmesinde hem bir bütün olarak aile, hem de aile üyeleri ekonomik, sosyal, psikolojik veya çevresel sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Ailelerin karşılaşabileceği bu sorunlarla veya kriz durumlarıyla baş edebilme becerileri, onların zorluklar karşısında kendisini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi ve işlevselliğini sürdürebilmesi açısından oldukça önemli olmaktadır. Aile üyelerinin sahip oldukları baş etme yöntemleri bireysel çabalar olabileceği gibi üyelerin birlikte hareket edebildikleri yöntemler de olabilir. Bazı durumlarda ise var olan sorunlar karşısında veya beklenmedik kriz dönemlerinde aileler profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyabilirler. Bu profesyonel müdahaleyi sunabilecek mesleklerden biri de sosyal hizmettir. Sosyal hizmet uzmanları güçlendirme perspektifi temelinde, sorunların çözümünde gerekli müdahale yöntemlerini kullanırken değişimin sağlanabilmesi için müracaatçıların sahip oldukları güçlü yönlerine odaklanarak, onların da bu gücü fark etmelerini sağlamaktadırlar. Sorun çözme becerileri ve ailelerin baş edebilme güçleri onların bireysel ve ailesel yılmazlık durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Aile yılmazlığı yaklaşımı ailelerin yaşamlarındaki zorlukların ve krizlerin üstesinden gelebilmesi için onların kendilerini iyileştirme ve geliştirme güçlerine dayanmaktadır. Bu sebeple güçlendirme yaklaşımını temel alan bir sosyal hizmet müdahalesi, ailenin işlevselliğini devam ettirerek varlığını sürdürebilmesi için oldukça önemli bir sosyal çalışma alanı olmaktadır. Bu bildirinin amacı aile refahı alanında güçler perspektifi temelinde gerçekleştirilen sosyal hizmet müdahalelerinin aile yılmazlığı ile ilişkisini tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Yılmazlık, Güçlendirme Perspektifi 


Keywords: