BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra TÜRKMEN, Kevser TOZDUMAN YARALI
24-36 AYLIK ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÖZ YETERLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Sağlıklı anne çocuk etkileşimi için annenin öz yeterlik algısı önemli bir faktördür. Bu araştırmada, 24-36 aylık çocukların annelerinin öz yeterlik algılarını çeşitli sosyodemografik özellikler bakımından incelemek amaçlanmıştır. Çalışma, nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 24-36 aylık çocuğu olan 408 anne oluşturmuştur. Bu araştırma Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü E-69456409199-1838 sayılı etik kurul izni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Anne Babalık Becerilerinde Öz Yeterlik Ölçeği (1-3 Yaş) ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 25.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. İkili bağımsız gruplarda bağımsız gruplar t testi; ikiden fazla grup içeren değişkenlerin karşılaştırılmasında ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda 19-30 yaş arasındaki annelerin 31 yaş ve üzeri annelere göre; bir çocuğu olan annelerin iki ve üzeri çocuğu olan annelere göre; 24-30 ay arasında çocuğu olan annelerin 31-36 ay arasında çocuğu olan annelere göre; çocuğun bakımı için destek almayan annelerin destek alan annelere göre ve çalışmayan annelerin çalışan annelere göre öz yeterlik algısı alt boyut puanlarının istatiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Bunun yanı sıra annelerin öz yeterlik algılarının çocukların cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak, riskli sayılabilecek değişkenler üzerine çalışılıp annenin öz yeterlik algısının güçlendirilmesinin sağlıklı anne çocuk etkileşimi için etkili bir yol olacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Öz yeterlik, ebeveyn öz yeterliliği, bebeklik dönemi, anne çocuk ilişkileri 


Keywords: