SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ebru ERGÜL, Yasemin ALP, Mustafa DOĞAN
 


Keywords:MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZME VE UNSURLARI İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ: BİR TEMATİK ANALİZ ÇALIŞMASI
 
Bu araştırmanın amacını 2017-2021 yılları arasında, Türkiye’de ve lisansüstü öğrenim düzeyinde matematiksel problem çözme alanında yapılan tez çalışmalarının belirli ölçütler açısından incelenmesidir. Bu amaçla “matematik ve problem”, “matematik ve problem çözme” ve “problem çözme” anahtar kelimeleri kullanılarak YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından 90 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Buna göre ulaşılan tez çalışmalarının her bir araştırmacı tarafından betimsel ve içerik analizi yapılmıştır. Tezlerin incelenmesinde araştırmacılar tarafından oluşturulan tematik analiz matrisi kullanılmıştır. İnceleme sonucunda ortaya çıkan bulgular tablolar halinde bazı betimsel değerleri ile birlikte paylaşılmıştır. Ayrıca bulguları açıklayıcı birtakım yorumlara yer verilmiştir. Araştırma sonuçları lisansüstü düzeyde matematiksel problem çözme alanında yapılan en fazla çalışmanın yüksek lisans tezi olduğu, bu alanda yapılan lisansüstü çalışmaların son yıllarda azaldığı, temel amaç olarak en fazla değişkenler arası ilişkileri inceleyen çalışmaların yapıldığı, matematik öğretim programına göre tüm öğrenme alanlarının çalışmalara konu edildiği, en çok izlenen yolun nicel metodoloji olduğu, ağırlıklı olarak ortaokul grubunun katılımcı olarak seçildiği, araştırma verilerinin genellikle iki tür ölçme aracı kullanılarak toplandığı, değişkenler arası ilişkilere odaklanan araştırmaların sonuçlarının pozitif ilişkiyi işaret ettiği, matematiksel problem çözme alanındaki yeterlilik düzeyine odaklı çalışmaların sonuçları katılımcıların net bir durumu yansıtır özellikte olmadığını, bağımsız bir değişkenin problem çözme ve unsurları üzerinde etkisini tespit etmeye yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarında ise bağımsız değişkenlerin etkili olduğu bulunmuştur. İncelenen tezlerin büyük bir çoğunluğu hem kendi sonuçlarına yönelik hem de ileri araştırmalar için çeşitli öneriler sunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Matematik, lisansüstü tezler, problem çözme