BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülşah GENÇER, Bahar DOĞAN KAHTALI
BECERİ TEMELLİ TÜRKÇE SINAVINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ DENEYİMLERİ
 
Beceri temelli Türkçe sınavları, geleneksel bilgi odaklı sınavlardan farklı olarak, öğrencilerin dil becerilerini ve pratik uygulama yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan önemli bir araçtır. Bu tür sınavlar, öğrencilerin yalnızca belirli bir bilgiyi ezberlemelerini değil, aynı zamanda bu bilgiyi anlama, yorumlama ve farklı bağlamlarda kullanma yeteneklerini değerlendirir. Becerilerin önemli bir bileşeni olan dil becerilerinin geliştirilmesinde etkili olan bu sınavlar, öğrencilerin dilin yapısal özelliklerini anlamalarına ve dilin işlevlerini kavramalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve iş birliği gibi becerilerini de ölçerek, onların sadece bilgiyi aktarmakla kalmayıp aynı zamanda bu bilgiyi etkili bir şekilde kullanabilen bireyler olmalarını teşvik etmektedir. Becerilerin vurgulanmasıyla birlikte, beceri temelli Türkçe sınavlarının öğrencilerin öğrenme süreçlerine daha fazla katılımını sağladığı görülmüştür. Becerilerin öneminin giderek artan bir şekilde vurgulanmasıyla, beceri temelli Türkçe sınavları eğitim sisteminde daha fazla yer bulmaya başlamıştır. Bu tür sınavlar, öğrencilerin sadece bilgiye dayalı değil, aynı zamanda beceri odaklı bir öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlayarak, onların yaşamları boyunca kullanacakları pratik becerileri kazanmalarına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, beceri temelli Türkçe sınavlarının önemi giderek artmakta ve Türkçe öğretimi ve öğrenimi süreçlerinde etkili bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırmanın amacı Millî Eğitim Bakanlığının 2023 yılında geçiş yaptığı beceri temelli Türkçe sınavlarına yönelik öğrencilerin deneyimlerini belirlemektir. Araştırmada öğrencilerin daha önceki ölçme değerlendirme süreçlerinden farklı olarak yeni ölçme ve değerlendirme uygulamalarına hazırlık süreci, uygulama sırası ve sonrasındaki deneyimleri belirlenerek sunulmuş ve bu bulgular doğrultusunda beceri temelli sınav sistemine geçişin olumlu ve olumsuz yönleri tespit edilmiştir. Araştırmanın bu anlamda önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomolojik desen kullanılmıştır. Araştırmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda okuyan 24 öğrenci katılmıştır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir ve araştırmaya katılımda gönüllülük ilkesi esas alınmıştır. Araştıranın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan ve alanda uzman beş araştırmacının görüşüne sunularak son şekli verilen yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler araştırmacı tarafından içerik analizi yapılarak kod ve temalar hâlinde sunulmuştur. ORCID NO: 0000-0002-8887-8832

Anahtar Kelimeler: Temel beceriler, Türkçe sınavı, ortaokul öğrencileri, öğrenci deneyimleri. 


Keywords: