SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ebro ORHAN, Ali Serdar YÜCEL
 


Keywords:YÜZÜCÜLERİN ZİHİNSEL ANTRENMAN İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADIYAMAN İL ÖRNEĞİ)
 
Bu çalışmanın amacı yüzücülerin zihinsel antrenman ile kişilik özelliklerini farklı değişkenler (cinsiyet, yaş, spor yapma yılı vb.) açısından incelemektir. Araştırma, betimsel nitelikte genel bir tarama modelidir. Araştırmanın evrenini Adıyaman il merkezi Belediye kapalı yüzme havuzuna katılım sağlayan yaz dönemindeki (2019-2020) sporcular oluşturmaktadır. Örneklemini ise random yöntemiyle seçilen 10-20 yaş aralığında zihinsel antrenmana uyumlu 95’i kadın, 138’i erkek olmak üzere toplam 233 sporcu oluşturmaktadır. Katılımcılara, demografik özellikler için Kişisel Bilgi Formu ile birlikte Sporda Zihinsel Antrenman Testi ve Kişilik Testi olmak üzere iki ayrı ölçek formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Verilerin dağılımına ilişkin normallik testleri, bağımsız örneklerde t-testi ve Anova testi kullanmıştır. Araştırma bulgularına göre yüzücülerin zihinsel antrenmanın cinsiyet ve yaş ile arasındaki fark anlamlı iken aktif sporculuk süresi ve haftalık antrenman sayısı ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Kişilik özelliği ile yaş ve aktif sporculuk süresi arasındaki fark anlamlı iken cinsiyet ve haftalık antrenman sayısı arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Zihinsel antrenmanın kişilik alt boyutlarına (deneyime açık, yumuşak başlı, duygusal dengeli, sorumluluk ve dışa dönük) göre yaş değişkeni açısından deneyime açık, yumuşak başlı ve dışa dönük anlamlı iken, sorumluluk ve duygusal denge yaş değişkeni açısından anlamlı bulunmamıştır. Aktif sporculuk süresi deneyime açık ve duygusal denge kişiliğine sahip yüzücülerde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Zihinsel antrenman ile kişilik alt boyutları haftalık antrenman sıklığına göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Sonuç olarak zihinsel antrenman ve kişilik özelliklerinin farklı değişkenler açısından anlamlı farklılıklar gösterdiği ve önemli rol oynadığı kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yüzme, zihinsel antrenman, İmgeleme, kişilik özellikleri, kişilik özellikleri ve spor