SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sena ARSLAN, Ünsal UMDU TOPSAKAL, Gülbin ÖZKAN
 


Keywords:UYGULAMALI FEN KULÜPLERİ
 
Günümüzde çağın gereksinimleri göz önünde bulundurulduğunda fen eğitiminin uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin günlük yaşam problemlerinin üstesinden gelebilmesi için eğitim-öğretim ortamında uygulamalar yapması önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, uygulamalı fen kulüplerinin öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına etkisini ve bu uygulamalara yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırma 2018-2019 bahar döneminde beşinci sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada farklı okullarda okuyan toplam 12 öğrenci yer almaktadır. Araştırma deseni olarak ön-test son-test tek gruplu deneysel desen seçilmiştir. Uygulamaya başlamadan önce ders planları hazırlanmıştır. Uygulama iki hafta boyunca haftada beş saat olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi laboratuvarlarında fen konu alanlarına uygun etkinlikler yapılarak yürütülmüştür. Araştırmanın nicel veri toplama aracı Akınoğlu (2011) tarafından geliştirilen güvenilirliği 0.89 olan Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği, nitel veri toplama aracı ise öğrenci günlükleridir. Araştırmanın nicel verileri SPSS programı ile analiz edilirken, nitel verilere içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin deney öncesi ve sonrası tutum testi sonuçlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları öğrencilerin tutum testi puanlarında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Öğrenci günlüklerindeki veriler analiz edildiğinde, öğrencilerin genel olarak fen dersine yönelik olumlu düşüncelerinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğrencileri, fen kulüplerinde iş birliği içinde kolay öğrenim gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular kapsamında, eğiticilere önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: fen eğitimi, uygulamalı fen kulüpleri, tutum