SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Selçuk DEMİR, Serdar İNAN
 


Keywords:ÖĞRETMENLERİN İŞ STRESİYLE BAŞA ÇIKMASINDA BİR KAYNAK: ÖRGÜTSEL DESTEK
 
Örgütsel destek, çalışanların; örgütlerinin, sundukları katkılarına ne derece değer verdiği ve refahlarını ne düzeyde önemsediğine ilişkin değerlendirmeleridir. İşle ilişkili yaşanan olumsuz duyguların bütünü olarak belirtilen iş stresi; yaşamın diğer alanlarını da olumsuz etkilemektedir. Örgütlerde, deneyimlenen bu iş stresinin etkisinin azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma; öğretmenlerin örgütsel destek algıları ile iş stresleri arasındaki ilişkinin açıklığa kavuşturulmasını amaçlamaktadır. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden, korelasyonel desen ile tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini; Gaziantep ilinde bulunan ortaokullarda çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, 179 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri, öğretmenlerin; örgütsel destek algılarını ölçmek için “Örgütsel Destek Ölçeği” ve iş streslerinin düzeyini ölçmek için “İş Stresi Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Örgütsel Destek Ölçeği; Eisenberger, Cummings, Armeli ve Lynch (1997) tarafından geliştirilmiş ve bu ölçeğin Türkçeye uyarlaması Akalın (2006) tarafından yapılmıştır. İş Stresi Ölçeği; House ve Rizzo (1972) tarafından geliştirilmiş ve Efeoğlu (2006) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde yararlanılan bu ölçekler, tek faktörlü yapıya sahiptirler. Araştırmanın veri seti; betimsel analizler, korelasyon ve basit regresyon analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Cronbach’s Alpha Güvenirlik Katsayısı; örgütsel destek ölçeği için .944 ve iş stresi ölçeği için ise .882 olarak bulunmuştur. Basit regresyon analizi sonuçlarına göre; öğretmenlerin örgütsel destek algıları, iş streslerini istatistiki açıdan anlamlı olarak yordamaktadır. Okullarda örgütsel destek algısının güçlendirilmesi, öğretmenlerin deneyimledikleri olumsuzluklardan daha az etkilenmelerine katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Destek, İş Stresi, Öğretmen