SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Gizem ETN, Timur KOPARAN
 


Keywords:LKRETM MATEMATK RETMEN ADAYLARININ OYUNLA MATEMATK RETM DERSNE YNELK GR VE TUTUMLARININ NCELENMES
 
Deien ve gelien eitim anlay ile birlikte retim programlarnda da deiiklikler olmutur. Oyunla matematik retimi de bu deiikler neticesinde ortaya kan bir derstir. Fakat matematik sz konusu olduunda oyunlarn renme iin uygun olmad dncesi yaygndr. Dnlenin aksine oyunlar kazanmlarla ilikilendirildiinde renmeyi kolaylatran balamlar ve retimi eitlendiren farkl yollar sunmaktadr. Bu alma ile dersi alan retmen adaylarnn derse ynelik gr ve tutumlarnn incelenmesi amalanmtr. zel durum almas metodolojisinin benimsendii aratrmada alma grubu dersi alan 32 retmen adayndan olumaktadr. Veriler ak ulu sorular ve anket yoluyla dnem banda ve dnem sonunda olmak zere iki kez toplanmtr. Toplanan veriler nitel ve nicel olarak analiz edilmitir. Aratrmada elde edilen bulgulara gre retmen adaylar dersi almadan nce genel olarak oyunla matematik retimi hakknda ok fazla bilgiye sahip olmadklar ancak tamamnn derse ynelik olumlu grlere sahip olduu, meslek hayatlar iin nemli olduunu dndkleri, dersin ieriini merak ettikleri ve dersi ilgi ekici bulduklarn ifade etmilerdir. 14 haftalk ders srecinin bitiminde dersten beklentilerinin karlandn, farkl oyun trlerinden haberdar olduklarn, oyunla retime ynelik uygun pedagojileri nasl kullanmalar gerektii konusunda bilgi sahibi olduklarn, retimde oyunlar kullanmak istediklerini ifade ettikleri ortaya kmtr. Oyunla matematik retimine ynelik tutum leinden elde edilen verilerle yaplan baml t-testi sonularnda retmen adaylarnn n test ve son test puanlar arasnda anlaml bir fark olduu tespit edilmitir. almada retmen adaylarnn genel olarak oyunla matematik retimine ynelik olumlu grlere sahip olduklar sonucuna varlmtr. Bu sonucun ders ierii ve uygulamalarndan kaynakl olduu dnlmektedir. Bu kapsamda her kademede oyunla matematik retimi uygulamalarna yer verilmesi nerilmektedir. ORCID NO: 0000-0002-1220-0689

Anahtar Kelimeler: Matematik eitimi, Oyunla matematik retimi, retmen adaylar