SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hamiye TIRIL, Seda OKUMUŞ
 


Keywords:DİSLEKSILI ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ FEN ÖĞRENMEYE İLIŞKIN GÖRÜŞLERI
 
Bu araştırmada disleksili ortaokul öğrencilerin fen öğrenmeye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından özel durum çalışması desenine göre yarı-yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum il merkezindeki iki ortaokulun 7. (kız öğrenci) ve 8. sınıfında (erkek öğrenci) öğrenim gören iki disleksili öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen ve sekiz açık uçlu sorudan oluşan bir Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu (YYGF) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analiz edilmesi sürecinde içerik analizinden faydalanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerden birinin fen bilimleri dersini ilgi çekici bulurken, diğerinin fene karşı çok fazla ilgisinin olmadığı görülmüştür. Bir öğrencinin fen bilimlerine yönelik olumlu görüşlerinin diğer öğrenciye göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin fen bilimleri dersini anlamakta güçlük çektikleri, fen bilimleri dersini soyut bir ders olarak gördükleri, özellikle soyut üniteleri kavramada daha çok zorlandıkları, sayısal ve sözel konuları kolay kavrayamadıkları, derse katılma sürecinde ve kendilerini ifade etmede zorluk yaşadıkları, derse odaklanmada ve ders kitabındaki etkinlikleri anlamada problem yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrenciler öğretmenlerinin ders anlatımlarının fen bilimlerine yönelik ilgi ve yaklaşımlarını etkilendiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, öğrenciler özellikle deney, oyun vb. etkinliklerle fen bilimlerini daha iyi anladıklarını belirtmişlerdir. Araştırmadan disleksili öğrencilerin genel anlamda fen öğrenme sürecinde zorlandıkları çıkarımı yapılabilir. Disleksili öğrencilerin fen öğrenme sürecine daha etkili katılabilmeleri için farklı öğretim yöntem tekniklerinin kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Disleksi, fen öğrenme, ortaokul öğrencileri