SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Selçuk DEMİR
 


Keywords:DESTEKLEYİCİ LİDERLİĞİN OKUL ETKİLİLİĞİNDEKİ ROLÜ
 
Yönetici davranışlarının; öğretmenlerin değişim, yenilik ve okul gelişimi konularındaki çabalarının başarıya ulaşmasında etkili olduğu bilinmektedir. Bu araştırmada; öğretmenlerin algısına göre, okul yöneticilerinin destekleyici liderlik davranışlarının, okul etkililiği üzerindeki rolünün belirlenmesi amaçlanmaktadır. Şırnak ilinde görev yapan öğretmenler, araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Bu çalışma evreninden basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle rasgele seçilen 145 öğretmen ise araştırmanın örneklemini meydana getirmektedir. Öğretmen algılarına dayalı olarak okul yöneticilerinin destekleyici liderlik davranışlarını ölçmek amacıyla Hoy (2001) tarafından geliştirilen “Destekleyici Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. 9 maddeden ve tek boyuttan meydan gelen ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması, Çankaya ve Aküzüm (2010) tarafından yapılmıştır. Öğretmenlerin okul etkililiğine yönelik görüşlerinin saptanması için Hoy (2009) tarafından geliştirilen “Okul Etkililiği Ölçeği” kullanılmıştır. 8 madde ve tek boyuttan oluşan ölçek, Şenel (2015) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Araştırmada yararlanılan ölçekler, beşli likert tipindedir. Cronbach-Alfa güvenirlik katsayıları, destekleyici liderlik ölçeği için .88 ve okul etkililiği ölçeği için .87 olarak hesap edilmiştir. Öğretmenlerin, okul yöneticilerinin destekleyici liderlik davranışına ve okul etkililiğine ilişkin görüşlerinin orta düzeyin üzerinde olduğu (4: Kısmen katılıyorum) görülmüştür. Korelasyonla değişkenler arasında; orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin varlığı açığa çıkarılmıştır (r = .43**, p < .01). Okul yöneticilerinin destekleyici liderlik davranışları, okul etkililiğini anlamlı olarak yordamaktadır (β = .43**, p < .05). Öğretmenlerin okul etkililiği algısındaki toplam varyansın %19.2’sinin, okul yöneticilerinin destekleyici liderlik davranışları tarafından açıklanmaktadır (ΔR2 = .192; p < .05). Okul etkililiğini arttırmak isteyen okul yöneticilerinin, destekleyici liderlik davranışları sergilemesinde fayda görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Destekleyici Liderlik, Okul Etkililiği, Okul Yöneticisi, Öğretmen.