BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilara ULUDOĞAN
ZYGMUNT BAUMAN DÜŞÜNCESİNDE YABANCI KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ ALAN ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ
 
Bu çalışma Zygmunt Bauman’ın yabancı ve öteki ayrımları referans alınarak Orta Doğu’dan Türkiye yapılan göçler ile ilgili 2020-2022 yılları arasında yapılan alan araştırmalarının genel değerlendirilmesi ve bu anlamda yapılan çalışmaların literatür taramasını yapabilmek adına kuramsal ve kavramsal boyutta söz konusu çalışmaların incelemelerini değerlendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Yabancılık ve ötekilik kavramlarının küresel boyutta önem kazanması ile birlikte göç yazınında sık sık yabancılık ve ötekiliğin toplumsal, bölgesel ve küresel anlamda etkileri araştırılmış, yapılan araştırmaların ise iç grup, dış grup kavramlarına ne şekilde yön verdiğine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Nitel araştırma yönteminin esas olduğu çalışmada Zygmunt Bauman’ın “Sosyolojik Düşünce” kitabı ile “Kapımızdaki Yabancı” eserleri referans alınacaktır. Çalışma verileri 2020-2022 yılları arasında göçmenlerin Türkiye’deki durumları ile ilgili YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yayımlanmış doktora tezlerinin ve bu kapsamda hazırlanmış alan araştırmalarının referans alınması ile birlikte söz konusu araştırmalarının verilerine dayanılarak elde edilmiştir. İncelenen alan araştırmalarının konuları, araştırma yöntemleri, örneklem büyüklükleri, veri toplama teknikleri ve veri toplama araçları yönünden incelenmiş olup araştırma esnasında tarama yöntemi esas alınmıştır. Çalışmalardan elde edilen bulgular yorumlanarak yabancı ve öteki kavramlarının 2011 göç süreci ile birlikte yapılan araştırmalarda yerli toplum algılamalarında ne şekilde tezahür ettiğine yönelik bulgular tartışılacak, aynı zamanda Bauman’ın düşünceleri ile şekillenen yabancı, öteki, biz ve öteki kavramlarının kuramsal temelleri çalışmanın bulguları ile yeniden değerlendirilmiş olacaktır. ORCID NO: 0000-0001-6167-1500

Anahtar Kelimeler: Zygmunt Bauman, İçerik Analizi, Yabancı, Öteki, Göç, Biz, Onlar. 


Keywords: