BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Kadir COŞKUN
ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARINA ETKİSİ
 
Bu araştırmanın amacı, özel eğitime gereksinim duyan orta düzey zihinsel engelli öğrencilere sosyal bilgiler dersi kazanımlarına yönelik öğretim materyali hazırlamak ve hazırlanan öğretim materyallerinin etkinliğini tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan durum araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Van İpekyolu ilçesinde yer alan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. kademede eğitim alan orta düzey zihinsel engelli 5 öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak uygulama öncesi ve uygulama sonrasında ders öğretmeni ile ders öğrencileri ile yarı yapılandırılmış gözlem formu ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Ayrıca süreçleri değerlendirmek için video kaydı ile öğrencilerin davranışlarının öncesinde ve sonrasında ortaya çıkan uyaranları tespit etmek ve davranışın işlevini tahmin etmek amacıyla Anekdot kaydı kullanılmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca verişlerin güvenirliğini artırmak amacıyla sıklıkla betimsel analiz yöntemine başvurulmuştur. Araştırmacı tarafından elde edilen verilere göre öğrencilerin bilişsel düzeylerinin duyuşsal ve çevresel etmenlere bağlı olarak oldukça düşük olduğu bulgulanmıştır. Ayrıca uygulama öncesinde öğretim materyallerinin kısıtlı olmasından dolayı öğrencilerin derse yönelik öğrenimini olumsuz etkilediği bulgulanmıştır. Uygulama sürecinde kullanılan öğretim materyallerin öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığı görülmüştür. Sonuç olarak gerçekleştirilen etkinlikler neticesinde orta düzey zihinsel engele sahip öğrencilerin öğrenme süreçlerinde kullanılan öğretim materyal ve etkinliklerinin öğrencilerin derse yönelik tutumlarının değiştiği ve öğrencilerin akademik düzeylerinde anlamlı düzeyde geliştiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Orta Düzey Zihinsel Yetersizlik, Öğretim Materyalleri 


Keywords: