BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübra ELMA, Serdal DENİZ
ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN CİNSEL EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN AİLE VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Zihinsel işlevlerde önemli derecede normalin altında olma durumu ve yeme-içme, giyinme-soyunma, okuma-yazma-matematik ve sosyal uyumsal davranışlarda yetersizliklerin on sekiz yaşından önce ortaya çıkması zihin yetersizliği olarak tanımlanmaktadır. Kendi içerisinde heterojen bir grup oluşturan zihin engelli bireylerin birden fazla sınıflaması bulunmaktadır. Genellikle kendi içerisinde hafif, orta, ağır ve çok ağır düzeyde zihin yetersizlikleri olarak sınıflandırılmaktadır. Hafif düzeydeki zihin yetersizliği olan öğrencilerde ileri düzeyde akademik, sosyal davranışsal ve cinsel gelişimleri ile ilgili sorunlar görüldüğünü söyleyemeyiz. Ancak orta, ağır ve çok ağır düzeyde zihin yetersizliği olan öğrencilerde cinsel gelişimleri ile ilgili başta aileler ve öğretmenlerin desteğe ihtiyaç duydukları söylenebilir. Zihin engelli öğrencilerin cinsel eğitim gereksinimlerinin aile ve öğretmen görüşleri açısından incelenmesini amaçlayan bu araştırmada veriler ‘Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu’ aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak, zihin yetersizliğine sahip çocukları olan 17 aile ve zihin engelli öğrencilerle çalışan 17 öğretmen katılmıştır. Araştırmaya katılan ailelerin sekizi bay, dokuzu bayan ve öğretmenlerin yedisi bay, onu bayandır. Araştırmacılar ve katılımcıların yüz yüze yaptıkları görüşmeler ortalama yirmi dakika sürmüştür. Elde edilen verilerin Betimsel Analizi yapılmış ve yüzde ve frekanslarla bulgular bölümünde sunulmuştur. Araştırma sonunda; ailelerin, çocuklarının ve kendilerinin cinsel gelişimle ilgili eğitim almadıklarını ve çocukları ve kendilerinin bu konuda eğitim almaları gerektiği, öğretmenler ise, öğrencilerin sınıfta uygun olmayan cinsel davranışlar sergileyebildikleri, cinsel eğitim hakkında kendilerinin ve öğrencilerinin bilgilendirilmelerinin faydalı olacağı ve cinsel eğitim konusunda aile, öğretmen ve öğrencileri kapsayan çalışmalar yapılması gerektiği sonuçları elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zihin Engelli, Cinsel Eğitim, Aile, Öğretmen 


Keywords: