BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bade YAYA, Ayşe BURAN
ZİHİN ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN SOSYAL DESTEK ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerde sosyal destek ve algılanan sosyal destek kavramlarının, bu bireylerdeki ruhsal sağlık düzeyleri için önemli kavramlar olduğu bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı zihin engelli çocuğa sahip ailelerin sosyal destek algı düzeylerinin sağlıklı çocuğa sahip ailelerle karşılaştırarak incelenmesidir. Yöntem: İlişkisel tarama modeli kullanılarak desenlenen araştırmanın çalışma grubunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip 200 anne oluşturmuştur. Araştırma verileri Mayıs 2021 ve Şubat 2022 tarihleri arasında çevrimiçi platformlar üzerinden amaca yönelik örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmada sosyo-demografik bilgi formu ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 21 programı ile analiz edilmiş, sosyodemografik değişkenlerin frekans dağılımları ve ki-kareler hesaplandıktan sonra sosyodemografik değişkenlere göre gruplar arası karşılaştırmalar Mann Whitney U istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma bulguları incelendiğinde zihin engelli çocuğa sahip bireylerin algılanan özel destek puanlarının sağlıklı çocuğa sahip ebeveynlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Diğer alt boyutlarda sağlıklı çocuğa sahip ebeveynler ile zihinsel engelli çocuğa sahip bireylerde algılanan sosyal destek boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Sonuç: Bu bulgular ışığında özellikle aile ilişkileri ve özel bireylerin desteğinin zihin engelli çocuğa sahip ebeveynlerde önemli olduğu söylenebilir. Aile ilişkilerinin güçlendirilmesi zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerde sağlıklı çocuğa sahip ailelere göre daha önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Zihin Engeli, Aile, Sosyal Destek, Algı 


Keywords: