BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu SARIK, Yusuf Arif KUTLU
Z-KUŞAĞI SAĞLIK PERSONELİ ÖĞRENCİLERİ AFET DUYARLILIĞI ANKET ÇALIŞMASININ İLK SONUÇLARI
 
Küresel ölçekte artan doğal afetler gelişmekte olan ülkeleri son derece olumsuz etkilemektedir. Doğa kaynaklı afet zararlarını en aza indirgemek için tüm sosyokültürel katmanlarıyla birlikte toplumların afet duyarlılığının arttırılması gerekir. Her toplumsal olay ve yaşamsal birikim bireyi ve/veya toplumu sosyokültürel açıdan yeniler. Afet dirençliliği ve duyarlılığı ise demografik özellikler ile değişkenlik gösterir. Bu çalışmada, Z-kuşağını tanımlayıcı özellikleri ile afet duyarlılığı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Saha çalışmasında çevrimiçi anket tekniği ve “Genel Afete Hazırlıklı Olma İnanç Durumlarının Belirlenmesi” ölçeği kullanılmıştır. Çalışma evreni Türkiye’de bir üniversitede sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin toplamıdır. Çalışma örneklemi ise Alaaddin Keykubat Üniversitesinin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim gören öğrencilerinden oluşturmaktadır. Anket çalışmasıyla rastgele seçilen gönüllü 550 öğrenciye ulaşılmıştır. 84 anketin hatalı cevaplandığı anlaşılmış olup araştırma kapsamında değerlendirmeye alınmamıştır. Toplamda 466 anket verisine değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada verilerin analiz kısmında Sosyal bilimler için istatistik programı olan “Statistic Package for Social Sciences” SPSS 24 programı kullanılmıştır. Veri setinin analizinde değişkenlerin normal dağılıp dağılmadığını test etmek için normallik testi yapılmıştır. Bu aşamada Kolmogorov Smirnov ile Shapiro-Wilk test edilmiştir. Kritik değer olarak p=0,05 alınmıştır. Veri setinin normal dağılıma uyduğu görülmektedir. Sonuç olarak, Z-kuşağı sağlık personeli öğrencilerinin afet duyarlılığı ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Ayrıca, ölçeğin alt boyutu olan eyleme geçiricilerin düzeyi erkek öğrencilere göre kadın öğrencilerde daha düşük olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Z-Kuşağı, Doğal Afetler, Afet Duyarlılığı, Çevrimiçi Anket 


Keywords: