BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hayriye CIRITCI
YURTDIŞINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN COVİD 19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (AZERBAYCAN/ BAKÜ TÜRK ANADOLU LİSESİ ÖRNEĞİ)
 
Covid-19 dünya genelini etkisi altına alan, ekonomiden eğitime tüm alanları etkileyen bir pandemidir. Covid-19’un beklenmedik sonuçlarına bağlı olarak eğitim alanında yeterli alt yapı çalışmaları yapılamadan çok hızlı bir süreçle yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmiştir. Geçiş dönemi de dâhil olmak üzere eğitim alanındaki bu ani ve hızlı değişimin yansımaları tüm eğitim kademelerinde hissedilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın sadece yurt içinde değil Türkiye Cumhuriyeti toprakları dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türk dilinin ve kültürünün koruması ve devamlılığının sağlanması amacıyla yurtdışı okullarda görevlendirdiği öğretmenler, bulundukları ülkede bu sürecin her adımıyla yakından yüzleşmişlerdir. Yurtdışında görevli öğretmenlerin Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelendiği bu araştırmanın çalışma grubunu Azerbaycan’daki Bakü Türk Anadolu Lisesi’nde görevli 64 öğretmen oluşturmuştur. Çalışmada, Ağır (2007) tarafından geliştirilen “Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği” kullanılmış olup öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mesleki kıdem, okul türü, EBA platformunu kullanabilme gibi çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmaya ait veriler SPSS 26.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizinde kullanılacak testlerin belirlemesine yönelik yapılan normallik testinde tutum puanlarının normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir (p<.05). Verilerin çözümlenmesinde ortalama, frekans, standart sapma gibi betimsel istatistikler ve ölçek toplam puanı ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi(ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre yurtdışında görevli öğretmenlerin pandemi sürecinde yaptıkları uzaktan eğitime yönelik tutumlarının cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu gibi demografik değişkenlere göre anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür. Ayrıca öğretmen tutumları uygun çalışma alanı, EBA platformunu kullanma gibi değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Covid-19, Yurtdışında Görevli Öğretmen 


Keywords: