BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Polat ERDOĞAN, Mehmet GÜROL
YÜKSEKÖĞRETİMDE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERE YÖNELİK İHTİYAÇLARININ ANALİZİ
 
Kaliteli bir eğitim sunmayı ve onu sürdürülebilir kılmayı etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri ise şüphesiz eğitimi veren personelin mesleki gelişiminin sağlanmasıdır. Mesleki gelişimi sağlamanın önemli bir yolu da ihtiyaç analizinden geçmektedir. İhtiyaç analizi, eğitimi veren personelin geliştirmeye ihtiyaç duyduğu mesleki özelliklerin tespit edilmesi ve buna yönelik gerekli adımların atılması noktasında önem arz etmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, yükseköğretimde İngilizce hazırlık okulu öğretim görevlilerinin geliştirmeye ihtiyaç duydukları mesleki becerileri tespit etmek olarak belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sadece bir yükseköğretim kurumunun bir birimini kapsadığından bütüncül tek durum deseni tercih edilmiştir. Katılımcılar arasında öğretim görevlileri, yöneticiler, öğrenciler ve öğretim üyeleri bulunmaktadır. Katılımcıların seçiminde kolay ulaşılabilir ve ölçüt örnekleme tekniklerinden yararlanılmıştır. Görüşme tekniğinin kullanıldığı araştırmada Mesleki Becerilere Yönelik Görüşme Formu uygulanmıştır. Veri toplama süreci 2018 – 2019 akademik yılı bahar döneminde, sekiz haftada gerçekleştirilmiştir. Veri analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Betimsel analiz ile zengin bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlanırken; içerik analizi ile öğretim görevlilerinin geliştirmeye ihtiyaç duydukları mesleki beceriler tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretim görevlilerinin geliştirmeye ihtiyaç duyduğu 20 mesleki beceri tespit edilmiştir. Bilgilendirme: Bu çalışma Sayın Prof. Dr. Mehmet GÜROL’un danışmanlığında, Polat ERDOĞAN tarafından hazırlanan Yükseköğretimde İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlilerinin Mesleki Becerilerine Yönelik Bir Eğitim Programının Geliştirilmesi isimli doktora tezinden üretilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İhtiyaç Analizi, Mesleki Beceri, Öğretim Görevlisi. 


Keywords: