BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeliha TEKİN
YÖNETİMDE BAŞARININ ALTIN ANAHTARI: YETKİ DEVRİ
 
Yöneticilerin işinde karar alma ve yetkilendirme/görevlendirme sürecinden daha temel bir iş belki de yoktur. Çünkü yönetim başkaları vasıtasıyla iş görebilme sanatıdır. Gittikçe artan rekabet, teknolojik araçların çeşitlenmesi, dijital çağa geçiş ile birlikte organizasyonların sahip oldukları kaynakları daha verimli ve daha etkin bir şekilde kullanmaları gerektiği ortaya çıkmış, bu kaynaklar üzerinde denge kurmalarının öneminin daha da artmıştır. Buradaki dengenin kurulması, yönetim faaliyetlerinin daha sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ise yetki devri ile mümkün olabilmektedir. Yetki kavramı, kişilere değil de bir yönetsel pozisyona tanınan, diğer kişilere emir ya da talimat verme ve bunlara uyulmasını bekleme hakkı olarak tanımlanmaktadır. Yetki, örgütsel kademelerde yukarıdan aşağıya doğru dağılmakta ve her kademedeki yöneticilere, kendi faaliyet alanları ile ilgili olarak karar verme hakkı tanımaktadır. Yetki devri ise, yetkiyi ve otoriteyi, bölümleri adına karar verebilmesi için birim, tesis ve kol gibi farklı örgüt birimlerine aktaran bir yönetim stratejisi ya da felsefesidir. Özetle yetki devri, yönetsel veya operasyonel düzeydeki bir/birkaç işin ya da sorumluluğun astlara devredilmesidir. Bu çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmış, kavramsal açıdan yönetim, yönetici, yetki, yetki devri konuları açıklanmış ve yetki devretmenin yöneticiye verimlilik artışı sağlama, zamanı etkin kullanabilme, karar verme sürecini hızlandırma, asta özgüven kazandırma, astlara motivasyon sağlama, astların kendilerini değerli hissederek işe bağlılıklarını artırma ve aidiyet duygusu kazandırma, astların kendine olan güvenlerini artırma gibi faydaları olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Yönetici, Yetki, Yetki Devri 


Keywords: