BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şükriye KURNAZ
YİYECEK HAZIRLAMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
 
Bireyin doğumundan itibaren başlayan eğitim süreci; bilgi ve becerilerin kazanımını içerir. Birey gerek aileden gerekse okuldan edindiği bu kazanımları yaşama yansıtarak hayatta kalmaya çalışır. Hayatta kalma becerileri gelişen çocukların sosyal ve kişilik gelişimi de bundan olumlu etkilenecektir. Böylece kendine güvenen ve öz yeterlik inancına sahip bireyler yetiştirmek mümkün olacaktır. Aksi takdirde beceri eğitimine gereken önem verilmediğinde bireyin hayatta en ufak bir sorunun altından kalkamamasına sebep olabilir. Bu durum kişinin içinde bulunduğu şartları değerlendirebilmesi, kendini yetersiz hissetmemesi ve başkalarına bağımlı bir hayat sürmemesi için göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda hem okullara hem de ailelere büyük bir görev düşmektedir. Bu araştırmanın amacı “sınıf öğretmenlerinin yiyecek hazırlama becerilerinin öğretimine ilişkin görüşleri”ni belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda görev yapan 15 gönüllü sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni benimsenmiştir. Bunun için araştırma desenleri dikkatli bir şekilde incelenmiş, araştırmanın amacına ve doğasına en uygun model olarak düşünülen olgubilim deseni kullanılmıştır. Görüşmeler araştırmacı tarafından geliştirilmiş bir formla toplanmış ve ortalama olarak 10-25 dakika sürmüştür. Görüşmeler bittikten sonra kaydedilenler yazıya dökülmüştür. Elde edilen veriler, betimsel analiz ve içerik analizine göre değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sürecinde, alan içinden uzman görüşleri alınarak kodların kategorilerle anlamlı bir bütün oluşturup oluşturmadığı noktasında değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, öğretmenlerin öğrencilere yiyecek hazırlama ve yeme becerilerine ilişkin kapsamlı bir eğitim vermedikleri belirlenmiştir. Bu bağlamda öğretmenlere bir yaşam becerisi olarak öğrencilerine güvenli şekilde yiyecek hazırlama yollarını öğretmeleri, bunun için de hizmetiçi eğitim almaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beceri öğretimi, yaşam becerileri, yemek hazırlama, sınıf öğretmenleri 


Keywords: