BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail BAKAN, Hüsne GÖZÜKARA, Besime DEMİR
YAŞAM TATMİNİ VE KİŞİSEL DEĞERLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI
 
Yasam tatmini, kişinin kendi yönlendirdiği hayatından ne kadar çok hoşlandığı ile ilgilidir. Bu kavram, kişinin genel olarak yaşamı ile ilgili duygularını ifade etmektedir. Bireyin istekleri ile başarıları arasında ne kadar uyum varsa yaşam tatmini o kadar artmaktadır. Kişisel değerler ise, kişinin kendi zihninde oluşan yaşam amaçlarıyla ilgilenir. Çalışanların sahip oldukları değer profillerini bilmek, örgütlerde motivasyonel süreç, iş tatmini ve performans açısından önem arz eder. Çünkü kişisel değerler hayatın diğer alanlarında olduğu gibi çalışma ortamındaki davranış, tutum ve tercihlere rehberlik eder ve bunlara tutarlılık kazandırır. Yukarıda bahsedilen her iki kavramı (yaşam tatmini ve kişisel değerler) da yakından ilgilendiren iş tatmini ise, iş şartlarının (işin kendisi, yönetimin tutumu) ya da işten elde edilen sonuçların (ücret, iş güvenliği) kişisel bir değerlendirmesidir. Bireyin normlar, değerler, beklentiler sisteminden geçerek işlenen iş ve iş koşullarına ilişkin algılamalarına karsı geliştirdiği içsel tepkilerden oluşmaktadır. Bu anlamda iş tatminini, “bireyin çalışma ortamına karşı reaksiyonu” olarak tanımlayabiliriz. Bu çalışma yaşam tatmini ve kişisel değerlerin iş tatmini üzerine olan etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma verileri anket tekniği ile elde edilmiştir. Yaşam tatmini ölçeği olarak Ed Dıener, Robert A. Emmons, Randy J. Larsen, Sharon Grıffın ( 1985) tarafından geliştirilen ölçek, kişisel değerler ölçeği olarak Ajanta Roy ( 2003) tarafından geliştirilen ölçek ve iş tatmini ölçeği olarak ise Weiss ve arkadaşları tarafından (1967) geliştirilen Minnesota iş tatmini ölçeği kullanılmıştır. İlk olarak çalışmada yaşam tatmini, kişisel değerler ve iş tatmini ile ilgili yazın taramasına yer verilmiş olup, ölçeklerin güvenirlilikleri test edilmiş, frekans analizi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmış, elde edilen araştırma bulguları sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Tatmini, Kişisel Değerler, İş Tatmini 


Keywords: