BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mahmut UÇTU, Sadık Yüksel SIVACI
YAŞAM BOYU ÖĞRENME
 
Öğrenme, sürekliliği olan bir eylemdir ve bu sürekliliği bireyin başarısı ve motivasyonu sağlar. Günümüzde bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi, yeni bilgilerin üretilmesi ve mevcut bilgideki değişimler bilginin güncelliğini yitirmesine hatta eskimesine neden olmuştur. Günümüzde bireylerin kendilerini yenilemeleri, değiştirmeleri, haklarını ve sorumluluklarını bilmeleri yeni bilgiden yararlanabilmeleri yaşam boyu öğrenme içeriklerinin düzenlenecek etkinlikleriyle mümkün olacaktır. Bu araştırmanın amacı Kırşehir Ahievran üniversitesi öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin; cinsiyet, yaş, öğrenim gördüğü fakülte, öğrenim gördüğü bölüm, genel akademik ortalama, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim durumu, ikamet ettiği yerleşim birimi, Kırşehir’deki ikamet şekli ve lisansüstü çalışma yapma isteği gibi çeşitli değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. Araştırmadan çıkan sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. 1. Araştırmaya katılan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ortada düzeyde çıkmıştır. 2. Araştırmaya katılan öğrencilerin puanları cinsiyete göre farklılık göstermiştir. Erkek öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme puanları kız öğrencilerinkinden yüksek bulunmuştur. 3. Araştırmaya katılan öğrencilerin puanları öğrenim gördükleri fakültelere göre farklılık göstermiştir. En yüksek puan alan fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, en düşün puan alan fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak bulunmuştur. 4. Araştırma katılan öğrencilerin anne-babalarının eğitim durumunu göre farklılık göstermiştir. Anne-babası ön lisans mezunu olan öğrencilerin puanları, anne-babaları ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olan öğrencilere göre daha yüksek çıkmıştır. Yapılan araştırmada üniversite öğrencilerinin ‘’ öğrenme hevesine’’ yeterince sahip olamadıkları görülmektedir. Öğrenme hevesi olmadan Yaşam Boyu Öğrenme gerçekleşmez. (Bu çalışma birinci yazarın yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir).

Anahtar Kelimeler: Yaşam Boyu Öğrenme, Meraklılık, Öğrenmeyi Düzenleme 


Keywords: