BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duygu GÜR ERDOĞAN, Purevdulam GENDENDORJ
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE İHTIYAÇ ANALIZI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEGİ
 
Hızla gelişen dünyada, teknolojik gelişmeler sınırlarını yitirmiş ve bireyleri yeni diller öğrenmeye teşvik etmiştir. Türkçe, dünyanın önde gelen dillerinden biri olmasının yanı sıra ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda geliştikçe yabancıların da ilgisini çeken bir dil haline gelmektedir. Bu araştırmanın amacı, Sakarya Üniversitesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin dil öğrenme ihtiyaçlarını bu ihtiyaçların yaş, cinsiyet ve eğitim gibi değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek için tarama modelini kullanılmıştır. İlk Iwai ve diğerleri tarafından hazırlanan Dil İhtiyaçları Analizi Anketi (1998) ve Çangal (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan araştırma veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda Türkçe öğrenen öğrencilerin dil öğrenme faktörü ihtiyaçları büyükten küçüğe doğru sıralandığında dört alt boyutta ortaya çıkmaktadır: Sınıf içi iletişim, Bireysel ilgi ve ihtiyaçlar, Eğitim ve iş imkânı ve Ticaret Yapmadır. Araştırmanın evreni, 2021 yılında Sakarya Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe öğrenen kadın ve erkek katılımcılardan oluşan yabancı öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veriler SPSS 21 programına aktarılmış, varyans analizi için ANOVA ve t-testi, analizinde yüzde, aritmetik ortalama kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre Sakarya Üniversitesi’nde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil ihtiyaçlarında "ticaret yapma" önemli bir rol oynamakta ve buna "kişisel ilgi ve ihtiyaçlar", "eğitim ve iş imkanı" ve "sınıf içi iletişimi" alt boyutlarının ihtiyaçları da eşlik etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil olarak Türkçe, Sakarya Üniversitesi Dil Merkezi , Dil ihtiyaç analizi 


Keywords: