BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Harun ÇAMUŞOĞLU, Feray UĞUR ERDOĞMUŞ
UZAKTAN EĞİTİM DERS MATERYALLERİN BİLİŞSEL YÜK KURAMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bilişsel yük öğrenme esnasında kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe bilginin aktarılması ve kodlanması sırasında gerçekleşmektedir. Bilişsel yük kısaca çalışan belleğin iş yükü olarak tanımlanabilir. Öğrencilerin öğrenme esnasında kullanmış oldukları ders materyalleri ne kadar öğrenmeyi kolaylaştırmak için de tasarlanmış olsa da bazen bu materyaller öğrenmeyi ister istemez zorlaştırmaktadır çünkü ders materyalleri hazırlarken bilişsel yüke uygun olarak tasarlanmadıklarında bilişsel olarak öğrenmeyi zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı uzaktan eğitim ders materyallerini bilişsel yük kuramı bağlamında bir veri değerlendirme formu oluşturarak değerlendirmektir. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden dokuman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 2019-2020 güz dönemi açılan ortak dersler, ön lisans, lisans tamamlama ve yüksek lisan programlarından oluşan toplam 20 tane dersin 14 haftalık video, metin, ders materyalleri gibi materyaller oluşturmaktadır. Araştırmada önce araştırmacı tarafından bilişsel yük kuramı çerçevesinde oluşturulan “Uzaktan Eğitim Materyal Değerlendirme Formu” oluşturulmuş daha sonra örneklemdeki materyaller bu form yardımı ile değerlendirilmiştir. “Uzaktan Eğitim Materyal Değerlendirme Formu” önce araştırmacı tarafından bilişsel yük kuramı literatürde incelenerek geliştirilmiş daha sonra 5 alan uzmanı tarafından değerlendirilmiş ve geri dönütler doğrultusunda son haline getirilmiştir. Daha sonra bir dil uzmanı tarafından değerlendirilmiş ve son hali verilmiştir. “Uzaktan Eğitim Materyal Değerlendirme Formu” toplam 50 maddeden oluşmaktadır ve 5’li likert tipine uygun olarak hazırlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; video ve metin tabanlı ders içeriklerin bilişsel yük kuramı bağlamı dikkate alınmadan hazırlandığı görülmüştür. Araştırmada incelenen materyallerin bilişsel yük kuramı bağlamında mevcut durumları sunulmuştur. Ayrıca araştırma sonucunda uzaktan eğitim ders materyalleri oluşturma esnasında kullanılabilecek bir değerlendirme formu geliştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda gerek literatüre gerekse pratik alana öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel yük, Uzaktan eğitim, Uzaktan eğitim içerikleri 


Keywords: