BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif PARILDAR, Murat GÖKDERE
ÜSTÜN YETENEKLİLERİN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİNE YÖNELİK ALGILARI
 
Bu çalışmanın amacı üstün yetenekli çocuklara devlet okullarında öğretmenlik yapan fen bilimleri öğretmenlerinin, üstün yetenekli çocuklar ve eğitimlerine yönelik algılarını belirlemektir. Farklı özelliklere sahip üstün yetenekli öğrencilerin fen bilimleri öğretmenlerinin algılarının incelenmesi bakımından bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde devlet okullarında görev yapmakta olan 100 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veriler Demirok ve Özcan (2016) tarafından geliştirilen “ Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Algı Ölçeği “ anketi ile toplanmıştır. Ölçek beş boyuttan ve 34 maddeden oluşmaktadır. Boyutlar, “Öğrenme İstekliliği”, “İfade Etme Özellikleri”, “Kişisel Özellikleri”, “Öğrenme Özellikleri” ve “Zihinsel Özellkleri” şeklindedir. Likert tipi olarak hazırlanmış ölçekte yer alan her bir madde için “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde beş kategoriden biriyle cevaplar toplanmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde SPSS programı kullanılarak aritmetik ortalama, standart sapma, parametrik testlerden t-testi, tek yönlü varyans (One Way ANOVA) ve welch testi uygulanmıştır. Analiz verileri tablo haline getirilmiş ve yorumlanarak sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında öğretmenlerin cinsiyeti, yaşı ve kıdem yıllarına göre algılarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Ayrıca fen bilimleri öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilere yönelik algılarının ortalama puanı “katılıyorum” sınırları içerisinde belirlenmiştir. Bu anlamda, fen bilimleri öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilere yönelik algılarının olumlu yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üstün yetenekli çocuklar, fen bilimleri, öğretmen algıları 


Keywords: