BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Coşkun YILMAZ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KADINLARIN SPORA KARŞI GÖRÜŞ VE TUTUMLARI
 
Çalışmamızın amacı Kadınlarda spor etkinliklerine katılımlarına ilişkin görüşlerinin spora yönelik tutumlarına çeşitli değişkenler açısında etkisinin incelenmesidir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama modeli ile tasarlanmıştır. Çalışmamıza katılan katılımcılar 2021-2022 yılında aktif olarak eğitim hayatına devam kadınlardan oluşmaktadır. Öncelikle 8 sorudan oluşan tanımlayıcı anket (yaş, spor yapma, eğitim durumları, kardeş sayısı, alkol veya sigara kullanımı vb. gibi soruları), 25 maddelik Spora Yönelik Tutum Ölçeği son olarak ise 39 maddelik Spor Etkinliklerine Katılımlarına İlişkin Görüş Ölçeği uygulandı. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 21.0 istatistik paket programı kullanıldı. İkili grupların analizinde T testi (bağımsız gruplarda), ikiden fazla değişkenlerde One-way ANOVA ve değişkenler arasındaki ilişkinin varlığı ile yönü ve şiddetini belirlemek için Pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. Çalışmamıza katılımcıların ortalamaları; yaş, 22,01±1,85, boy uzunluğu 163,77±5,26, vücut ağırlığı 56,73±9,08 olarak hesaplanmıştır. Gelir durumuna göre spor tutum ve Spor etkinliklerine katılımlarına ilişkin görüş düzeylerinin etkilemediği görülmüştür (p>0,05). Çalışmamızda kardeş sayısının spor yönelik tutum ve Spor etkinliklerine katılımlarına ilişkin görüş düzeylerini etkilemediği görülmüştür (p>0,05). Çalışmada alkol kullanımı ile spora yönelik tutum ve spor etkinliklerine katılımlarına ilişkin görüş düzeyleri arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Çalışmada sigara kullanımı ile spora yönelik tutum ve spor etkinliklerine katılımlarına ilişkin görüş düzeyleri arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Sonuç olarak; spora yönelik tutum ve spor etkinliklerine katılımlarına ilişkin görüşlerin yaş, spor yapma, eğitim durumları, kardeş sayısı, alkol veya sigara kullanımı gibi değişkenler tarafından etkilenmediği görülmüştür. Bu kavramların daha çok kültürel boyutta incelenmesi önerilmektedir. ORCID NO: 0000-0002-2826-1566

Anahtar Kelimeler: Kadın, spora yönelik tutum, spor etkinliklerine katılımlarına ilişkin görüşleri. 


Keywords: