BİLDİRİ DETAY

Turan ÇETİNKAYA, Delal KARADEMİR
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
 
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeylerinin düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya Ahi Evran Üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören toplam 544 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve 30 maddeden oluşan ve Mokhtari ve Reichard (2002) tarafından geliştirilen ve Öztürk (2012) tarafından Türkçeye çevrilen, geçerlik ve güvenilirliği yapılan okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık envanteri kullanılmıştır. Okuma Stratejileri Üstbilişsel Okuma Farkındalık ölçeğinin genel güvenilirliği α=0,978 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarının güvenilirliği incelendiğinde Okuma Stratejilerini Destekleme alt boyutu güvenilirliğinin α=0,939, Problem Çözme Stratejisi alt boyutu güvenilirliğinin α=0,912 ve Genel Okuma Stratejisi alt boyutu güvenilirliğinin α=0,948 olarak gerçekleştiği görülmüştür. Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeylerinin belirlenmesi için verilerin analizinde SPSS 20 (Statistical Package for Social Sciences) programından faydalanılmıştır. İlgili verilerin karşılaştırılmasında dağılım, frekans, t testi ve anova testi yapılmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda katılımcıların okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeyleri cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermezken, öğrenim görülen bölüm ve kendine ait kütüphane olup olmaması değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılık göstermiştir. Üniversitelerde öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri geliştirilmeli ve onlara bu derslerde üst bilişsel okuma farkındalığı kazandırılmalıdır. Özellikle Öğretmen yetiştiren kurumların etkili okuma becerileri kazandırılmasına yönelik etkinlikler düzenlenmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Okuma Stratejileri, Üstbilişsel Farkındalık Düzeyi, Üniversite Öğrencileri 


Keywords: