BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Caner SARİBOĞA, Hande TASA
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE ŞİDDET EĞİLİMLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve şiddet eğilimleri arasındaki ilişkileri araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimlerini etkileyebilecek faktörleri anlamak ve bu faktörleri belirleyebilecek özellikleri tanımlamaktır. Bu amaç doğrultusunda; araştırmanın evreni, Türkiye sınırları içerisinde bulunan üniversitelerde öğrenim gören tüm öğrencileri kapsamaktadır. Ancak, tüm öğrencilerle birebir temas kurulması mümkün olmadığından, erişilebilir örneklem metodu kullanılarak gönüllülük esasına dayalı 261 kadın (%69,6) ve 114 erkek (%30,4) olmak üzere toplam 375 kişi katılmıştır. Katılımcılardan 11 sorudan oluşan Demografik Bilgi Formu, Beş Faktör Kişilik Ölçeği-Kısa Formu, Şiddet Eğilim Ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği aracılığıyla veriler toplanmıştır. Yapılan Bağımsız Örnek t-Testi sonucunda, kadın ve erkek uyumluluk, nevrotiklik, eşitlikçi cinsiyet rolü, kadınsı cinsiyet rolü, evlilikte cinsiyet rolü, geleneksel cinsiyet rolü, erkeksi cinsiyet rolü, cinsiyet rolleri tutumu, cinsiyet rolü ve şiddet eğilimi toplam puan ortalamaları için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Başkasına şiddet öyküsü ile aile içi şiddet öyküsü arasındaki dağılımın incelemesinde Ki-Kare analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda aile içi şiddet gören ve görmeyen katılımcıların başkasına şiddet gösterip göstermeme dağılımları için anlamlı farklılık bulunmuştur. Aile içi şiddet öyküsü olan katılımcıların %58,5 başkasına şiddet göstermemektedir. Aile içi şiddet öyküsü olmayan katılımcıların %93,1’i başkasına şiddet göstermemektedir. Açıklık kişilik özelliği ile şiddet eğilimi arasındaki ilişkide toplumsal cinsiyet rolleri tutumunun aracılık rolünün incelenmesinde; Açıklık toplam puanının, toplumsal cinsiyet rolleri tutumu toplam puanını yordaması için kurulan model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kişilik, Toplumsal Cinsiyet, Şiddet 


Keywords: