BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bayram DELEŞ, Neriman ARAL
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNSTAGRAM BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
 
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak günümüz dünyasında sosyal paylaşım siteleri bireylerin hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle sosyalleşme gereksinimini daha kolay hale getiren İnstagram, üniversite öğrencileri arasında yapılan araştırmalarda en fazla kullanılan sosyal paylaşım sitesi olarak belirlenmiştir (Aparicio-Martínez ve diğerleri, 2020; Shane Simpson ve diğerleri, 2018). İnstagram en fazla kullanılan sosyal paylaşım sitesi olmasına rağmen alan yazında yapılan çalışmalar daha çok internet ve akıllı telefon bağımlılığı üzerine gerçekleştirilmiştir (Akın ve diğ., 2017; Andreassen ve diğ., 2012; Kwon ve diğ., 2013). Türkiye’de üniversite öğrencilerinin İnstagram bağımlılığını inceleyen çalışmaların sınırlı olması nedeniyle araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmada üniversite öğrencilerinin İnstagram bağımlılığını etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de bulunan kamu ve özel üniversitelerin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve ‘İnstagram Bağımlılığı Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerden elde edilen verilerin analizinde SPSS veri analiz programı kullanılacaktır. Elde edilen verilerin normallik dağılımları incelendikten sonra normal dağılım gösteren veriler için bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılacak olup normal dağılım göstermeyen veriler için Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H Testi uygulanacaktır. Araştırmada veri toplama sürecinin devam etmesi nedeniyle bulgular açıklanmamıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin İnstagram bağımlılığını etkileyen faktörler hakkında önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İnstagram, İnstagram bağımlılığı, Üniversite öğrencileri 


Keywords: