BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rüveyde ÇİZMECİOĞLU, Hanifi PARLAR
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EVLİLİK OLGUNLUĞU VE EVLİLİK BEKLENTİSİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Evlilik aile kurumu için son derece önemli bir olgudur. Son yıllardaki boşanma oranlarındaki artışlar araştırmacıları evlilikteki iletişim, çatışma çözme, öfke kontrolü, cinsellik, uyum, evlilik doyumu, problem çözme gibi alanlara yönlendirmiştir. Evlilik öncesi araştırmalarında, araştırılan konunun uygulandığı bireylerin evlilik olgunluğuna sahip oldukları düşünülerek araştırma yapılmıştır. Evlilik olgunluğu ve evlilik beklentisi konularında literatürde bir araştırmaya rastlanmamıştır. Evlilik olgunluğuna ulaşmadan ve gerçekçi olmayan beklentilerle yapılan evliliklerin pek de uzun ömürlü olmayacağı düşünülmektedir. Evliliğin sorumluluklarını yerine getirmenin belli bir olgunluk gerektirdiği, ortak beklenti ve amaçların da çiftleri uyum ve doyuma ulaştırdığı düşünülmektedir. Bu açıdan üniversite öğrencilerine kendilerini tanıma, evliliğe hazır olma, evlilikten beklentilerinin farkına varma gibi konularda yol gösterecek böyle bir çalışma yapılmıştır. Araştırma üniversite öğrencilerinin olgunluk düzeyleri ile evlilik beklentisi arasındaki ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmaya 290’ ı kadın 86’ sı erkek olmak üzere toplam 376 kişi katılmıştır. Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu, Evlilik Olgunluk Ölçeği, Evlilik Beklentisi Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, Pearson korelasyon analizi, T testi, Regresyon analizi, Çoklu regresyon analizi yapılmış, bunlar için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre üniversite gençlerinin evlilik olgunluğu ve evlilik beklentisi arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Araştırmaya göre evlilik öncesi olgunluğu arttıkça evlilik beklentisinin de arttığı görülmüştür. Ancak katılımcıların evlilik olgunluğu ve evlilik beklentisi değerleri yaş ve cinsiyete göre farklılaşmamıştır. Erkek ve kadın katılımcıların evlilik beklentisi ve evlilik olgunluğu puanları birbirine yakın çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Evlilik, Evlilik Olgunluğu, Evlilik Beklentisi 


Keywords: