BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Neslihan Nur PEHLİVAN, Hamit COŞKUN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN AİLE DESTEĞİ VE AFFETME ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN ARACI ROLÜ
 
Bu çalışmada, algılanan sosyal destek türlerinden biri olan aile desteği ile affetme arasındaki ilişkide bilişsel esnekliğin aracı rolünü ortaya koymak ve bu ilişki doğrultusunda oluşturulan modeli test etmek amaçlanmıştır. İlişkisel bir yöntemi (İki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve neden-sonuç ile ilgili ipuçları elde etmek amacıyla yapılan bir araştırma modeli) olan bu araştırmanın örneklemini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ nde öğrenim gören ve uygun örnekleme yöntemi ile seçilen ve ölçekleri gönüllü olarak dolduran 201’i (%84.1) kadın, 38’i (%15.9) erkek olmak üzere toplam 239 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler öğrencilere uygulanan "Demografik Bilgi Formu", "Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ)", "Bilişsel Esneklik Envanteri (BEE)" ve “Heartland Affetme Ölçeği (HAÖ)” ile online bir şekilde toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre algılanan sosyal desteğin aile desteği boyutu, bilişsel esneklik ile affetme eğilimi arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. Ayrıca bilişsel esneklik ile affetme eğilimi arasında ve algılanan sosyal desteğin aile desteği boyutu ile bilişsel esneklik arasında da pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu da bulunmuştur. Buna ek olarak aile desteği boyutu ve affetme arasındaki ilişkide bilişsel esnekliğin ise kısmi bir aracı rolü olduğu gözlenmiştir. Buna göre, daha fazla aile desteği algılayan bilişsel esnekliği yüksek olanlar daha fazla affetme eğilimine sahip olduğu söylenebilir. Elde edilen sonuçlar, ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aile Desteği, Bilişsel Esneklik, Affetme 


Keywords: