BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Necati ÇOBANOĞLU, Selçuk DEMİR
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI AKADEMİK DESTEK VE ÜNİVERSİTE UYUMLARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Üniversite, öğrencilerin akademik gelişimlerinin en önemli aşamalarından birisidir. Üniversite öğrencilerinin akademik gelişimlerini etkileyebilecek en önemli unsurlardan birisi üniversiteye uyum sağlamalarıdır. Üniversite uyumu, öğrencilerin üniversitede sunulan hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmalarını akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini en fazla düzeyde sağlayabilecektir. Öğrencilerin üniversite uyumunda, akademisyenlerin öğrencileri desteklemesi kadar akranları tarafından da desteklenmesi önemlidir. Üniversite uyumunda öğrencilerin bilgi edinmelerinde, saygı duyulmasında, motivasyon sağlanmasına ve stresli durumlarında rahatlatmaları için desteklenmesi önemli görülmektedir. Bu araştırmada öğrencilerin üniversite uyumunda, öğrenci arkadaşlarından aldıkları akademik desteğin etkisi incelenmektedir. Akademik destek ile üniversite uyumu arasındaki ilişki incelendiğinden araştırma, korelasyonel desende modellenmiştir. Bu çalışma, İnönü Üniversitesi öğrencilerinin katılımı ile yapılmıştır. Çalışmada, seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 281 öğrenci örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada kullanılan ölçekler, Öğrenci Akademik Destek Ölçeği ve Üniversiteye Uyum Ölçeği’dir. Araştırmanın güvenirliği için ölçeklere, geçerlik ve güvenirlik testleri yapılmış ve güvenirliklerinin standart ölçüler içinde oldukları görülmüştür. Toplanan veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Değişkenlere ait verilerin ortalamaları alınmış, değişkenler arasındaki korelasyon değerleri hesaplanmış ve iki değişkenin birbirini yordama durumu incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre değişkenler arasında orta düzeyde ilişkinin olduğu görülmüş ve akademik desteğin öğrencilerin okula uyumunu yordadığı görülmüştür. Öğrencilerin üniversiteye uyumları için öğrencilerin bilgi edinmelerinde, saygı duyulmasında, motivasyon sağlanmasına ve onların stresli durumlarında rahatlatmaları için desteklenmesi önerilmektedir. Bu desteğin öğrencilere hem akademisyenler tarafından hem de öğrenci arkadaşları tarafından verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: akademik destek, akran desteği, üniversite uyumu 


Keywords: