BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serpil AYDIN, Mehmet GÜROL
ÜNİVERSITE ÖĞRENCILERININ AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE AKADEMIK ERTELEME DAVRANIŞLARI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
 
Öğrenciler arasında yaygın bir biçimde görülen akademik erteleme davranışı, öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz etkileyen bir sorundur. Akademik erteleme davranışı genel olarak, bireyin yerine getirmesi gereken akademik görevlerini yüksek derecede kaygı yaşayana dek ertelemesi olarak tanımlamaktadır. Akademik erteleme davranışını etkileyen birçok faktör bulunur. Bu faktörlerden biri hayatların vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlardır. Literatür incelendiğinde üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı ve üniversite akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkiyi doğrudan inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle insan yaşamının her alanına nüfus eden bu teknolojik cihaza olan bağımlılığın, öğrencilerin temel görevlerinden biri olan akademik süreçler ile ilişkisinin bilinmesi önemli olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı ve akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırma ilişkisel tarama modelini uygulan olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 öğretim yılında İstanbul’da çeşitli üniversitelerde öğrenim gören 165’i (%46,6) erkek, 189’si (%53,4) kadın olmak üzere toplamda 354 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunda bulunan katılımcıların akademik erteleme davranışına ilişkin veriler Akademik Erteleme Davranışı Ölçeği ile, akıllı telefon bağımlılık düzeyine ilişkin veriler Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği ile, kişisel bilgilerine ilişkin veriler Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 24 (Statistical Package for the Social Sciences) programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, erkek öğrencilerin akademik davranış erteleme düzeyleri kadın öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksektir. Araştırmada akademik erteleme davranışının fakülte değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür. Araştırmada akıllı telefon bağımlılığı ve akademik erteleme davranışı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon, Bağımlılık, Akademik Erteleme 


Keywords: