BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aydan AHMADZADA, Şahide Güliz KOLBURAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE AİDİYETİ VE BAĞLANMA STİLLERİ İLE VAROLUŞSAL KAYGI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin aile aidiyeti ve bağlanma stilleri ile varoluşsal kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda katılımcılara sorulan 4 demografik değişkenlere göre üniversite öğrencilerinin aile aidiyeti, bağlanma stilleri ve varoluşsal kaygıları arasındaki farklılıklar değerlendirilmiştir. Çalışmanın evrenini 2022-2023 eğitim öğrenim yılında Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencileri kapsamaktadır. Çalışma grubunu 263 (%59,8) kadın ve 177 (%40,2) erkek olmak üzere toplam 440 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak Varoluşsal Kaygı Ölçeği, İlişki Ölçekleri Anketi, Aile Aidiyeti Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan Bağımsız Örnek t-Testi sonucunda, kadın ve erkek katılımcıların güvensiz bağlanma ve varoluşsal kaygı toplam puan ortalamaları için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Erkek katılımcıların varoluşsal kaygı puan ortalamaları kadın katılımcılardan anlamlı şekilde yüksek bulunurken kadın katılımcıların güvensiz bağlanma puan ortalamaları erkek katılımcılardan anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Kullanılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda, yaşa göre katılımcıların yalıtılmışlık toplam puan ortalamaları için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre yaş arttıkça yalıtılmışlık kaygısı azalmaktadır. Aile aidiyeti ile aile tipi arasındaki ilişki incelendiğinde Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucuna göre çekirdek ailede yaşayan katılımcıların aile aidiyeti toplam puan ortalamaları anlamlı şekilde en yüksekken parçalanmış ailede yaşayan katılımcıların aile aidiyeti ölçeği toplam puan ortalamaları anlamlı şekilde en düşüktür. Sınıf sıralamasına göre ise 1. sınıf öğrencisi katılımcıların yalıtılmışlık toplam puan ortalamaları anlamlı şekilde en yüksekken 4. sınıf öğrencisi katılımcıların yalıtılmışlık toplam puan ortalamaları anlamlı şekilde en düşüktür. (Bu çalışma yazarın İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans tez çalışması kapsamında hazırlanmıştır.)

Anahtar Kelimeler: Bağlanma Stilleri, Aile Aidiyeti, Varoluşsal Kaygı 


Keywords: